Homepage Programma Integraal Riviermanagement

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen een Programma Integraal Riviermanagement (IRM) op te stellen met bijbehorend milieueffectrapport. Dit was mogelijk van donderdag 23 januari 2020 tot en met woensdag 19 februari 2020.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over voornemen Programma IRM opstellen met bijbehorend milieueffectrapport.

Zienswijze indienen over conceptprogramma en milieueffectrapport.

Toekomstvisie rivierengebied

De Rijntakken en de Maas zijn economisch, ecologisch en recreatief belangrijk en beeldbepalend voor Nederland. Klimaatveranderingen zijn meer dan ooit voelbaar. Er liggen veel opgaven en ook mooie kansen, maar de ruimte en ontwikkelmogelijkheden zijn schaars. Met het Programma IRM werken het Rijk en de regionale (water)partners samen aan een vitaal, veilig en aantrekkelijk Maas- en Rijngebied, zodat we – met een duurzaam beheer – voorbereid zijn op de toekomst.

Met het Programma IRM willen Rijk en regio een integrale visie op het rivierengebied vastleggen. Daarin komen opgaven en ontwikkelingen samen op het gebied van waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, natuur en ruimtelijk-economische ontwikkeling. Door maatregelen voor verschillende opgaven te combineren, zoeken Rijk en regio naar synergie op het niveau van het riviersysteem. Ook wordt in het Programma IRM nieuw beleid ontwikkeld voor het behoud van de afvoercapaciteit en voor het bereiken en behouden van de gewenste bodemligging van de rivier. Dit is nodig om de rivierfuncties duurzaam in stand te houden.

Samenwerkende partijen en bevoegd gezag

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de regionale overheden binnen het Maas- en Rijngebied werken samen aan het Programma IRM. Als betrokken overheid kunnen we alleen door samenwerken de noodzakelijke aanpassingen realiseren én kansen verzilveren. Met inbreng van maatschappelijke organisaties, belangenvertegenwoordigers en overige betrokkenen uit het rivierengebied ontwikkelen we de komende twee jaar het Programma Integraal Riviermanagement. Binnen het programma wordt nauw samengewerkt met de Deltaprogramma’s Maas en Rijn. De drie genoemde ministeries zijn het bevoegde gezag voor het Programma IRM.

Animatie Integraal Riviermanagement

Planning

WanneerWat
Begin 2020Reactienota op zienswijzen over voornemen Programma IRM en Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het milieueffectrapport
Begin 2020 - Begin 2021
Opstellen kansrijke alternatieven en milieueffectrapport
Najaar 2021
Opstellen Ontwerpprogramma IRM
Begin 2022
Zienswijzen indienen over Ontwerpprogramma IRM en milieueffectrapport
Begin 2022
Reactienota op zienswijzen over Ontwerpprogramma IRM en milieueffectrapport
Voorjaar 2022
Vaststellen Programma IRM

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over het Programma Integraal Riviermanagement kunt u een e-mail sturen naar postbusIRM@minienw.nl.

Meer informatie over het project is te vinden op www.deltacommissaris.nl/irm.