Programma Luchtruimherziening

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen om een plan-MER op te stellen (notitie Reikwijdte en Detailniveau) voor het programma Luchtruimherziening.

Fase 1 Afgerond - Zienswijze indienen op het voornemen om een plan-MER op te stellen (NRD) voor het programma Luchtruimherziening
Fase 2
Zienswijze indienen op de concept-Voorkeursbeslissing met Plan-MER Luchtruimherziening
Fase 3
Definitieve Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Defensie en de luchtverkeersleidingsorganisaties Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) en Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) werken samen aan de herziening van het Nederlandse luchtruim. Het gebruik van het luchtruim is de afgelopen decennia sterk veranderd en deze veranderingen zullen zich ook in de toekomst blijven voordoen. Een grootschalige herziening van het luchtruim is nodig om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen op het vlak van duurzaamheid, efficiëntie en capaciteit.

Voornemen om een plan-MER op te stellen voor het programma Luchtruimherziening

De minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie nemen, zoals in het regeerakkoord afgesproken, een besluit over de herziening van het Nederlandse luchtruim. Bij dat besluit wordt vermeld op welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen van de herziening van het Nederlandse luchtruim voor de leefomgeving, zoals in het plan-MER staat beschreven. De eerste stap in het opstellen van een plan-MER is de terinzagelegging van een notitie Reikwijdte en Detailniveau waarin staat wat in het plan-MER onderzocht zal worden.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De notitie Reikwijdte en Detailniveau bestaat uit vier delen:

  • Het eerste deel beschrijft algemene informatie over de luchtruimherziening en de aanleiding voor een plan-MER;
  • Het tweede deel beschrijft de varianten, hoe varianten opgebouwd worden en het proces tot de voorkeursvariant;
  • Het derde deel beschrijft het toetsingskader met de thema’s en criteria waarop de effecten worden bepaald;
  • Het vierde deel beschrijft het proces en het vervolg.

Wat gebeurt er daarna?

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Defensie vragen aan de Commissie voor de milieueffectrapportage advies over de notitie Reikwijdte en Detailniveau, inclusief de daarop ingediende zienswijzen.

Na sluiting van de zienswijzentermijn analyseren de ministeries alle binnengekomen zienswijzen zorgvuldig. De minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie betrekken de zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage bij het opstellen van het milieueffectrapport (plan-MER). In een nota van antwoord gaan zij bovendien in op alle zienswijzen op de notitie Reikwijdte en Detailniveau. Indieners krijgen hiervan bericht.

Planning

WanneerWat
Najaar 2019Nota van antwoord op het voornemen om een plan-MER op te stellen (NRD) voor het programma Luchtruimherziening
Zomer 2020Kabinet neemt concept-Voorkeursbeslissing met plan-MER Luchtruimherziening
Najaar 2020Zienswijze indienen op de concept-Voorkeursbeslissing met Plan-MER Luchtruimherziening
Eind 2020Nota van antwoord op de concept-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening
Eind 2020Definitieve Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Ook is een visuele tijdlijn van het programma Luchtruimherziening beschikbaar.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. Voor inhoudelijke vragen over het programma Luchtruimherziening kunt u een e-mail sturen naar IenW-luchtvaart@minienw.nl Meer informatie over het programma Luchtruimherziening is te vinden op www.luchtvaartindetoekomst.nl en www.planmerluchtruimherziening.nl