Rotterdam The Hague Airport: luchthavenbesluit

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Fase 1 is op 23 mei 2014 afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen tot de aanvraag voor een luchthavenbesluit.

Fase 1 Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen en de notitie reikwijdte en detailniveau
Fase 2Zienswijze indienen op ontwerpluchthavenbesluit en milieueffectrapport

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) zal op termijn een aanvraag indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor een luchthavenbesluit voor de luchthaven. Een luchthavenbesluit legt het gebruik van een luchthaven door het luchtverkeer vast in regels en grenswaarden. Een luchthavenbesluit is nodig om een luchthaven te kunnen exploiteren.

Ontwerpluchthavenbesluit

Een aanvraag voor vaststelling van een luchthavenbesluit is niet eerder te verwachten dan in de tweede helft van 2019. Op dat moment zal door de luchthaven ook een geactualiseerd MER en een geactualiseerde economische onderbouwing worden bijgevoegd. In het geactualiseerde MER en de geactualiseerde economische onderbouwing zal ook op inzichten en vragen uit het draagvlaktraject en het eerdere advies van de Commissie voor de m.e.r. worden ingegaan.

Het ministerie wacht de aanvraag af en zal op dat moment inhoudelijk een afweging maken op basis van alle informatie die er ligt en vervolgens een ontwerp luchthavenbesluit opstellen, dat in procedure wordt gebracht. De minister koppelt de besluitvorming over de lange termijn ontwikkeling van RTHA aan de luchtvaartnota 2020 – 2040 (gereed in 2019) en aan de herziening van het Nederlandse luchtruim (niet eerder dan 2023 gereed). Eenieder kan te zijner tijd op het ontwerp luchthavenbesluit RTHA zijn zienswijze kenbaar maken. Zorgvuldigheid en betrokkenheid van de omgeving blijven daarbij voor de Minister van belang.

Onderzoek alternatieve locaties maatschappelijk verkeer RTHA

In het najaar van 2017 heeft de gemeente Rotterdam namens de BRR opdracht gegeven tot het uitvoeren van de eerste (verkennende) fase van een onderzoek naar mogelijke alternatieve locaties in de regio voor een helikopterhaven voor het maatschappelijk verkeer dat op RTHA is gestationeerd. Uit het onderzoek is gekomen dat er geen alternatieve locatie is voor het maatschappelijk verkeer. Nu er geen alternatieve locatie is gevonden voor het maatschappelijk verkeer en dat verkeer nog blijft toenemen, wordt het vraagstuk van dat verkeer op nationaal niveau bestudeerd. In de luchtvaartnota 2020-2050 zal de Minister een nadere visie op de rol van maatschappelijk verkeer op de Nederlandse luchthavens in het algemeen opnemen.

Tijdslijn en planning

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft zijn toekomstplannen voor de luchthaven openbaar gemaakt.

WanneerWat
Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft het voornemen om een luchthavenbesluit aan te vragen ingediend.April 2014
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu advies uitgebracht over de notitie reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport (MER)September 2014
Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft zijn toekomstplannen voor de luchthaven openbaar gemaakt inclusief publicatie van het MER en de economische onderbouwing.maart 2016
Op verzoek van onder andere de CRO RTHA heeft het ministerie van IenM de commissie voor de m.e.r. gevraagd advies uit te brengen over het MER. De commissie voor de m.e.r. heeft advies uitgebracht*A. Ook heeft in opdracht van IenM een toetsing plaatsgevonden van de economische onderbouwing. *B.Juli 2016
Op verzoek van de Bestuurlijk Regiogroep Rotterdam (BRR) heeft de heer Joost Schrijnen een advies uitgebracht over draagvlak voor de plannen van RTHA (*C. rapport advies over draagvlak luchthavenbesluit).Februari 2017
Op basis van dat advies heeft de BRR zijn *D. advies aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.September 2017
De gemeente Rotterdam heeft namens de BRR opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek naar mogelijke alternatieve locaties in de regio voor een helikopterhaven voor het maatschappelijk verkeer dat op RTHA is gestationeerd.Najaar 2017
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft gesproken met de voorzitter van de BRR over het advies over draagvlak voor de ontwikkeling van Rotterdam The Hague Airport.April 2018
Het *E. onderzoeksrapport naar alternatieve locaties voor het maatschappelijk verkeer is openbaar gemaakt door de BRR.December 2018
Aanvraag voor vaststelling luchthavenbesluitNog niet bekend
Zienswijze indienen op ontwerpluchthavenbesluit en geactualiseerd milieueffectrapportNog niet bekend

U kunt meer informatie vinden over bovenstaande tijdslijn bij het kopje documenten. In het document vindt u een uitgebreide toelichting over wat er allemaal is gebeurd rond Rotterdam The Haque Airport.

Let op: alle bovenstaande links openen in een nieuw venster

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Inhoudelijke informatie over het luchthavenbesluit van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport kunt u aanvragen bij het secretariaat van de directie Luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: SecretariaatDirectieLuchtvaart@minienw.nl


Meer informatie over de luchthaven en het luchthavenbesluit kunt u ook vinden op de website van Rotterdam The Hague Airport (https://www.rotterdamthehagueairport.nl/buren-en-omgeving/luchthavenbesluit/luchthavenbesluit-leeswijzer/), de provincie Zuid-Holland (www.provinciezuidholland.nl) en de Commissie regionaal overleg Rotterdam (www.cro-rotterdam.nl).