De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Structuurvisie Ondergrond vastgesteld op 8 juni 2018.

De rijksoverheid wil zorgen dat de ondergrond voor de lange termijn duurzaam, veilig en efficiƫnt gebruikt wordt waarbij benutten en beschermen in balans zijn.

Het doel van de structuurvisie is om te zorgen dat er voldoende mogelijkheden zijn voor de winning van grondwater voor drinkwaterwinning en voldoende ruimte blijft voor toekomstige mijnbouwactiviteiten. Dit laatste is van belang voor de overgang naar een duurzame energievoorziening en het halen van klimaatdoelen. In de structuurvisie wordt benadrukt dat de belangenafweging en besluitvorming bij toekomstige concrete initiatieven plaatsvindt in goede samenwerking met alle overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Daarbij is aandacht voor veiligheid en belangen van de burgers.

Deze structuurvisie heeft als doel dat:

 • er in de toekomst voldoende mogelijkheden zijn voor de winning van grondwater voor de drinkwatervoorziening;
 • er voldoende ruimte wordt geboden voor toekomstige mijnbouwactiviteiten, mede gericht op de transitie naar een duurzame energievoorziening en het realiseren van de klimaatdoelen;
 • de hiervoor noodzakelijke belangenafweging en besluitvorming plaatsvindt in goede samenwerking tussen alle overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties, met oog voor de veiligheid en belangen van de burgers.

Lees meer over de bodem en ondergrond in Nederland

Participatie

Bij het opstellen van deze structuurvisie zijn alle belanghebbende partijen vanaf het begin betrokken: overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke partijen, burgers en kennisinstellingen. Dit is gebeurd via:

Structuurvisie Ondergrond vastgesteld en naar de Tweede Kamer

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Structuurvisie Ondergrond vastgesteld op 8 juni 2018 en naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nota van beantwoording

Tegelijkertijd met de Structuurvisie Ondergrond is een Nota van Beantwoording toegestuurd aan de Tweede Kamer. In deze nota zijn alle zienswijzen thematische geordend en voorzien van een reactie van het kabinet. Daarbij is tevens aangegeven tot welke wijzigingen in de structuurvisie de zienswijzen hebben geleid. De Nota van Beantwoording is ook toegestuurd aan alle insprekers.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor meer inhoudelijke informatie over de structuurvisie ondergrond kunt u mailen naar postbus.structuurvisieondergrond@minienm.nl of kunt u contact opnemen via telefoon 06 11 73 28 66.

Structuurvisie ondergrond - animatie 2017

Bekijk de video over de structuurvisie ondergrond.

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  VOICE-OVER: De grond onder onze voeten. We staan er niet vaak bij stil, maar we maken er wel veel gebruik van. Er ligt een enorm netwerk aan leidingen dat gas, water, stroom en afvalwater transporteert. Er liggen tunnels voor ons vervoer ondergrondse parkeergarages, fietsenstallingen en alle fundamenten van onze gebouwen.
  (Een animatie.)
  We gebruiken onze ondergrond ook voor onze energievoorziening. Om gas en olie te winnen. Daarnaast maken nieuwe technieken het mogelijk om er energie in op te slaan en duurzame energie uit te winnen.
  (Er lopen pijpen de grond in.)
  Maar in de bodem bevinden zich ook natuurlijke kringlopen. Een heel belangrijke is die van het grondwater. De bodem zuivert water dat we nodig hebben in de landbouw en voor ons drinkwater er is een kringloop van voedingsstoffen en een grote variatie aan planten en dieren. Ook is er veel archeologische en aardkundige informatie te vinden die voor toekomstige generaties behouden moet blijven.
  (In de grond ligt aardewerk.)
  Het is druk in de grond onder onze voeten. Veel verschillende functies met hun eigen belangen. Ze kunnen elkaar in de weg zitten, maar ook aanvullen. Zo kan een leeg gasveld worden hergebruikt voor aardgasopslag maar is het vaak niet mogelijk om bijvoorbeeld tegelijkertijd aardgas en aardwarmte te winnen op dezelfde plek. Wat in de grond gebeurt, staat niet los van de wereld boven de grond. Zo kan het gunstig zijn om kassen te bouwen op plaatsen waar aardwarmte gemakkelijk te winnen is. Omgekeerd heeft een activiteit onder de grond vaak een bovengrondse installatie nodig die in een druk of kwetsbaar gebied moeilijk valt in te passen.
  (Een installatie tussen bomen.)
  Er is een visie op de ondergrond nodig om nieuwe ontwikkelingen zo veel mogelijk in goede banen te leiden en de belangrijke functies te beschermen. Ingrepen in de ondergrond doen we voor tientallen jaren en zijn vaak niet zomaar weer terug te draaien. Een goede afstemming tussen alle activiteiten is dus nodig. Zo voorkom je dat er knelpunten ontstaan of er kansen worden gemist. Samen met andere partijen maakt de overheid daarom een structuurvisie voor de ondergrond. Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst duurzaam gebruik kunnen maken van de ondergrond.
  (Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)