Hoe verloopt een zienswijzeprocedure?

Soms is de overheid verplicht, dus volgens de wet, een voorgenomen plan of besluit ter inzage leggen, zoals het Nationaal Waterplan onder de Waterwet, of plannen voor autowegen onder de Tracéwet. Er moet dan een zienswijzeprocedure worden doorlopen. Dit is de procedure waarin iemand een formele reactie kan geven op het plan of voorgenomen besluit.

Het is de taak van de overheid om besluiten zorgvuldig te nemen en alle belangen en feiten die een besluit raken, te onderzoeken. Dit betekent dat de overheid alle informatie en documenten van het voorgenomen plan of besluit beschikbaar moet maken zodat geïnteresseerden deze kunnen lezen en eventueel hun reactie kunnen doorgeven aan de overheid door een zienswijze in te dienen.

Op de website Platformparticipatie.nl (let op: opent in nieuw venster) staan de projecten waarbij de directie Participatie is betrokken waar u een zienswijze voor kunt indienen. De eisen waaraan een zienswijzeprocedure moet voldoen, staan in de Algemene wet bestuursrecht. In een paar gevallen schrijft de specifieke wetgeving uitzonderingen voor, zoals een langere inzagetermijn of een grotere groep mensen die een mening kan geven. U vindt die bijzonderheden terug in de kennisgeving en op de website www.platformparticipatie.nl(let op: opent in nieuw venster)