Hoe verloopt een zienswijzenprocedure?

Soms is de overheid verplicht, dus volgens de wet, een voorgenomen plan of besluit ter inzage leggen, zoals het Nationaal Waterplan onder de Waterwet, of plannen voor autowegen onder de Tracéwet. Er moet dan een zienswijzenprocedure worden doorlopen. Dit is de procedure waarin iemand een formele reactie kan geven op het plan of voorgenomen besluit.

Het is de taak van de overheid om besluiten zorgvuldig te nemen en alle belangen en feiten die een besluit raken, te onderzoeken. Dit betekent dat de overheid alle informatie en documenten van het voorgenomen plan of besluit beschikbaar moet maken zodat geïnteresseerden deze kunnen lezen en eventueel hun reactie kunnen doorgeven aan de overheid door een zienswijze in te dienen.

Op de website Platformparticipatie.nl (let op: opent in nieuw venster) staan de projecten waarbij de directie Participatie is betrokken waar u een zienswijze voor kunt indienen. De eisen waaraan een zienswijzenprocedure moet voldoen, staan in de Algemene wet bestuursrecht. In een paar gevallen schrijft de specifieke wetgeving uitzonderingen voor, zoals een langere inzagetermijn of een grotere groep mensen die een mening kan geven. U vindt die bijzonderheden terug in de kennisgeving en bij de projecten op de website www.platformparticipatie.nl(let op: opent in nieuw venster)

Machtiging zienswijze indienen

Wanneer u een zienswijze wilt indienen, maar dit niet zelf kunt of wilt doen, dan kunt u iemand anders vragen om dit namens u te doen. Hiervoor heeft die ander uw toestemming nodig.

Die ander moet daarom bij het indienen van de zienswijze een machtiging kunnen laten zien.

Op die manier kan worden gecontroleerd of hij/zij ook echt namens u mag reageren. In de bijlage kunt u zien hoe u namens iemand anders een zienswijze kunt indienen.