19 januari-15 februari 2018: voornemen om een milieueffectrapportageprocedure te starten

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen om een milieueffectrapportage procedure te starten.

Bekijk documenten

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt het voornemen bekend een milieueffectrapportageprocedure te starten gericht op het nemen van een tracébesluit. De milieueffectrapportageprocedure gaat van start met een kennisgeving en het openbaar maken van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Uiteindelijk is een tracébesluit nodig, maar eerst wordt een verkenning uitgevoerd die zal worden afgerond met een voorkeursbeslissing.

Wat vooraf ging

In de eerste fase van de verkenning zijn de problemen, de mogelijke maatregelen en kansrijke alternatieven in beeld gebracht. In een gezamenlijk proces met overheden, weggebruikers, omwonenden en andere betrokken partijen zijn in de eerste fase van de verkenning de knelpunten op de A20 en mogelijke oplossingen in beeld gebracht. Hiervoor zijn verschillende bijeenkomsten gehouden met omgevingspartijen. In de volgende fase worden drie alternatieven van verbreding van de A20 en aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen onderzocht. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft dit proces en hoe de effecten in beeld gebracht worden.

Te volgen procedure

De beoordelings- en besluitvormingsfase bestaat uit een aantal stappen die gezamenlijk de juiste beslisinformatie opleveren voor de minister om eind 2018 een voorkeursbeslissing te kunnen nemen. Nadat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage is gelegd, worden de drie alternatieven van verbreding van de A20 en aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen uitgewerkt. Vervolgens wordt het doelbereik onderzocht en de effecten op onder andere natuur, milieu, cultuurhistorie worden in beeld gebracht. Er wordt ook een milieueffectrapport opgesteld. Op basis van de onderzoeken wordt een voorlopig voorkeursalternatief vastgesteld. De besluitvormingsfase gaat over het vaststellen van het voorkeursalternatief – de voorkeursbeslissing. Daarna start de voorbereiding van het ontwerptracébesluit.

Voornemen en NRD

Voor het realiseren van nieuwe snelwegen of de aanpassing van bestaande snelwegen is de tracéwet van toepassing. Dit is ook het geval voor de aanpak van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda. Voor het uiteindelijk te nemen besluit (het tracébesluit) wordt een milieueffectrapportage uitgevoerd. De milieueffectrapportageprocedure gaat van start met een kennisgeving en het openbaar maken van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Er wordt eerst een verkenning gedaan gericht op het vaststellen van een voorkeursalternatief. De informatie wordt opgenomen in een milieueffectrapport. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau bevat:

  • De analyse en beschrijving van het gebruik en de problematiek van de A20;
  • Een lijst van mogelijke maatregelen (de ‘long list’) en meekoppelkansen;
  • Een beoordelingskader;
  • Een beoordeling van de maatregelen aan de hand van het beoordelingskader en het selecteren van drie kansrijke alternatieven;
  • Een beschrijving van de drie alternatieven bestaan;
  • Een beschrijving van hoe de drie alternatieven uitgewerkt worden;
  • Een beschrijving van hoe de effecten van de drie alternatieven in beeld worden gebracht.

Ingediende zienswijzen

Van vrijdag 19 januari tot en met donderdag 15 februari 2018 zijn 24 zienswijzen ingediend over het voornemen en de NRD. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere mensen ingediend. In totaal hebben 38 personen en organisaties hun naam onder één van de zienswijzen gezet.

De zienswijzen zijn beantwoord in een participatiedocument. Dit is te vinden op de documentenpagina. Het participatiedocument is uitgebracht bij de afronding van de verkenning. Hierin is vermeld hoe de zienswijzen zijn betrokken bij de verkenning en ook hoe met de overige participatie tijdens de verkenning is omgegaan.

Cookie-instellingen