[U] 30 augustus-10 oktober 2023: zienswijzen indienen over het ontwerpbeheerplan

U had van woensdag 30 augustus 2023 tot en met dinsdag 10 oktober 2023 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over het Natura 2000-ontwerpbeheerplan Grensmaas.

 Bekijk documenten

Op de grens van Nederland en België

De Grensmaas is het vrij afstromende, onbevaarbare deel van de Maas tussen Maastricht en Wessem. Het is de enige grindrivier die Nederland rijk is. De grens tussen België (Vlaanderen) en Nederland volgt het diepste punt in de rivier. Het Natura 2000-gebied bestaat uit het zomerbed aan de Nederlandse kant van de Maas; de Vlaamse kant is géén Natura 2000-gebied.

In dit grotendeels onbedijkte deel van de Maas zorgen de sterk wisselende afvoeren voor een aantrekkelijk, telkens veranderend rivierlandschap, met een grote rijkdom aan leefmilieus en soorten die horen bij stromend water en grind. De dynamiek in water en bodem is noodzakelijk voor het voortbestaan van deze ecosystemen. Klimaatverandering en traditioneel rivierbeheer hebben een negatieve invloed op die dynamiek.

Inhoud van het ontwerpbeheerplan

Voor het Natura 2000-gebied Grensmaas is een ontwerpbeheerplan opgesteld. Dit gaat alleen over het zomerbed aan de Nederlandse kant van de Maas. Aan het Natura 2000-gebied grenst ook een Belgische zijde.

Het ontwerpbeheerplan voor het Natura 2000-gebied Grensmaas dat u kunt inzien bestaat uit enkele onderdelen:

  • een beschrijving van de beoogde resultaten voor de planperiode 2023-2029: de mate van behoud of herstel van natuurlijke habitattypen en populaties van  dier- en plantensoorten (instandhoudingsdoelstellingen);
  • een overzicht op hoofdlijnen van de noodzakelijke maatregelen in de planperiode met het oog op de hierboven bedoelde instandhoudingsdoelstellingen.

Ingediende zienswijzen

Van 30 augustus tot en met 10 oktober 2023 zijn via Platform Participatie 14 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 11 zienswijzen afkomstig van organisaties en 3 zienswijzen afkomstig van particulieren. De meeste zienswijzen komen uit de provincie Limburg (11). Een deel van de zienswijzen is namens meerdere personen en/of organisaties ingediend. In totaal hebben 15 personen en organisaties hun naam onder de zienswijzen gezet.

Cookie-instellingen