[U] 23 maart-3 mei 2023: zienswijzen indienen over het gewijzigd Voorkeursalternatief & NRD

U had van donderdag 23 maart tot en met woensdag 3 mei 2023 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over een gewijzigd Voorkeursalternatief en het voornemen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat om een projectbesluit vast te stellen en ter onderbouwing daarvan een milieueffectrapport op te stellen voor de gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well.

De opgave van het project Groene Rivier Well omvat het verbeteren van de systeemwerking van de Maas door rivierbed te behouden en waterstandsdaling te realiseren, het aanleggen, verhogen en versterken van primaire waterkeringen en het verbeteren van het ecologisch functioneren van de Molenbeek. Daarnaast wordt de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbeterd en wordt de gebruiks- en belevingswaarde voor bewoners en bezoekers versterkt. De maatregelen worden duurzaam gerealiseerd en beheerd.

Bekijk documenten

Gewijzigd Voorkeursalternatief (VKA2023)

In juni 2020 is door Waterschap Limburg een Voorkeursalternatief (VKA2020) vastgesteld dat voor de komende jaren voorzag in realisatie van de dijkversterking, dijkteruglegging en herinrichting van de Molenbeek. Op de langere termijn zou het grondlichaam van de N270 door een brug worden vervangen, waarmee de Maas bovenstrooms de groene rivier in kan stromen en ook het gebied van de Groene Rivier Well kan worden ingericht en daarmee op termijn een waterstandsdaling in de Maas wordt gerealiseerd.

Het hoogwater van juli 2021 maakte duidelijk dat de bestaande situatie bij Well een flessenhals vormt voor de afvoer van hoogwater op de Maas. Daarop is onderzocht of de gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well in plaats van gefaseerd in één keer te realiseren is en er direct een waterstandsdaling in de Maas wordt bereikt. Bestuurlijk is voor die laatste integrale aanpak gekozen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft vervolgens in afstemming met Waterschap Limburg, de provincie Limburg en de gemeente Bergen een gewijzigd Voorkeursalternatief (VKA2023) vastgesteld. Belangrijkste wijziging is dat de dijkversterking en het ecologisch functioneren van de Molenbeek nu gelijktijdig met de systeemwerking (de Groene Rivier) worden gerealiseerd. Meer informatie over het VKA2023 is beschreven in het Verkenningenrapport (zie paragraaf 3.2).

Milieueffectrapport en Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Voordat een juridisch besluit over de gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well kan worden genomen, wordt het VKA2023 verder uitgewerkt en worden de milieueffecten en (inpassings)varianten onderzocht. Het resultaat hiervan wordt vastgelegd in een milieueffectrapport. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is het bevoegd gezag voor dit milieueffectrapport.

De eerste stap in de procedure voor het milieueffectrapport is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD zijn de te onderzoeken varianten en aandachtspunten voor de verdere uitwerking van het VKA2023 en de werkwijze voor het milieuonderzoek beschreven. Daarmee vormt de NRD een kader voor het daarna op te stellen milieueffectrapport voor het projectbesluit. Aan de diverse betrokken bestuursorganen en adviesinstanties, zoals de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie mer), wordt advies gevraagd over de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport.

Te nemen besluit

In de komende twee jaar wordt toegewerkt naar een Projectbesluit op grond van de Omgevingswet voor de gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is het bevoegd gezag voor het gehele project gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well. De minister heeft Waterschap Limburg gevraagd het projectbesluit voor te bereiden. Als blijkt dat de Omgevingswet op het moment van besluitvorming nog niet in werking is getreden, dan zal op dat moment overwogen worden de besluitvorming op te schorten totdat de Omgevingswet wel in werking is getreden of de besluitvorming plaats te laten vinden op basis van de dan vigerende wet- en regelgeving.

Nota van Antwoord

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is een Nota van Antwoord opgesteld. In de nota reageert de minister van Infrastructuur en Waterstaat op de ingediende zienswijzen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, waarbij de inspraakreacties op persoonlijk niveau worden besproken en beantwoord. De indieners van de zienswijzen zijn hierover geïnformeerd. De Nota van Antwoord  kunt u lezen op deze website.

Ook wordt in de nota verwezen naar het advies dat de Commissie mer heeft uitgebracht. Op 24 mei 2023 heeft de Commissie mer het definitieve “Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport” gepubliceerd.

Ingediende zienswijzen

Van 23 maart tot en met 3 mei 2023 zijn 17 zienswijzen ingediend over de NRD van Groene Rivier Well. Hiervan zijn 2 zienswijzen afkomstig van organisaties en 15 zienswijzen afkomstig van particulieren. De meeste zienswijzen komen uit de gemeente Well (L).

Een deel van de zienswijzen is namens meerdere personen en/of organisaties ingediend. In totaal hebben 21 personen en organisaties hun naam onder de zienswijzen gezet.

Cookie-instellingen