23 januari-19 februari 2020: voornemen en Notitie Reikwijdte en Detailniveau

U had van donderdag 23 januari tot en met woensdag 19 februari 2020 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over het voornemen een Programma Integraal Riviermanagement (IRM) op te stellen met bijbehorend milieueffectrapport.

Bekijk documenten

De uitvoering van het Programma IRM kan invloed hebben op het milieu en de leefomgeving in het Maas- en Rijngebied. Daarom wordt een m.e.r.-procedure doorlopen en een milieueffectrapport opgesteld, zodat mogelijke significante effecten op het milieu en de leefomgeving volwaardig worden meegewogen in de besluitvorming. Dit wordt onderzocht en aan de hand van de onderzoeksresultaten stellen we een milieueffectrapport op. Ter voorbereiding op dit rapport staat in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschreven welke onderwerpen (reikwijdte) onderzocht worden en met welke diepgang (detailniveau). In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat ook een uitgebreide toelichting op het beoogde Programma IRM.

Doelen van het programma Integraal Riviermanagement

Met het Programma IRM willen Rijk en regio een integrale visie op het rivierengebied vastleggen. Daarin komen opgaven en ontwikkelingen samen op het gebied van waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, natuur en ruimtelijk-economische ontwikkeling. Door de maatregelen voor verschillende opgaven te combineren, zoeken we naar synergie op het niveau van het riviersysteem. Daarnaast ontwikkelen we de komende jaren nieuw beleid voor het behoud van de afvoercapaciteit en voor het bereiken en behouden van de gewenste bodemligging van de rivier. Dit is nodig om de rivierfuncties duurzaam in stand te houden.

Startschot participatietraject

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat beschreven welke onderwerpen (reikwijdte) onderzocht worden en met welke diepgang (detailniveau). De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is samen met de kennisgeving van het voornemen om een Programma Integraal Riviermanagement te ontwikkelen de eerste stap in de procedure voor het milieueffectrapport, waarin de onderzoeksresultaten staan weergegeven. Tevens vormt de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau het startschot van het participatietraject. Om tot een evenwichtig Programma IRM te kunnen komen, hebben we de inbreng van gebiedsdeskundigen nodig, waaronder regionale en lokale overheden, maatschappelijke organisaties en andere belangenvertegenwoordigers. In een zienswijze kunt u daarom ook laten weten hoe u betrokken wilt worden bij de totstandkoming van het Programma IRM.

Ingediende zienswijzen

Van donderdag 23 januari tot en met woensdag 19 februari 2020 zijn 47 zienswijzen ingediend. Van de 47 ingediende zienswijzen zijn 38 zienswijzen afkomstig van beroepsmatige participanten en 9 zienswijzen afkomstig van particulieren. Een deel van de zienswijzen is namens meerdere organisaties ingediend. Zestien organisaties hebben hun naam onder één van de zienswijzen gezet. De meeste zienswijzen komen uit Gelderland (19), Limburg (10) en Zuid-Holland (7).

Cookie-instellingen