[U] 31 januari-12 maart 2024: Ontwerp Programma

U had van woensdag 31 januari tot en met dinsdag 12 maart 2024 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over het Ontwerp Programma IRM en het onderliggende planMER.

Bekijk documenten

Wat staat er in het Ontwerp Programma IRM?

In het Ontwerp Programma IRM staat nieuw rivierenbeleid voor de rivierbodemligging en sedimenthuishouding en voor afvoer- en bergingscapaciteit. Dit beleid is erop gericht om zoveel mogelijk recht te doen aan alle ‘rivierfuncties’: waterveiligheid, de beschikbaarheid van zoetwater en drinkwater, natuur en ecologische waterkwaliteit, bevaarbaarheid en regionale economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.

Binnen IRM werken Rijk en regio aan een stabiele rivierbodem die zichzelf zoveel mogelijk in stand houdt en zo min mogelijk onderhoud vraagt. De ligging van de rivierbodem moet ervoor zorgen dat de rivier bevaarbaar is, dat die bijdraagt aan de natuurlijke rivierdynamiek en dat die ervoor zorgt dat we het water ook in droge tijden goed kunnen verdelen over Nederland.

We moeten er als overheid verder voor zorgen dat de rivieren de extreme hoogwaterpieken die we in de loop van deze eeuw verwachten, kunnen afvoeren en opvangen. We zoeken naar oplossingen die ook bijdragen aan de aanpak van de rivierbodemdaling. En die zoveel mogelijk bijdragen aan de rivierfuncties.

Noodzakelijke riviermaatregelen vragen ruimte

De maatregelen die we moeten uitvoeren in het rivierengebied, vragen ruimte en scherpe keuzes. Op sommige plekken vragen ze méér ruimte – ook binnendijks, aan de landzijde van de rivieren - dan nu is gereserveerd. In het Ontwerp Programma IRM is hiervoor een eerste inschatting gemaakt. Deze ‘ruimtekaart’ werken we verder uit, zodat een preciezere ruimteclaim voor de rivieren meegenomen wordt in de Nota Ruimte en in de provinciale ruimtenota’s.

In deze nota’s maken Rijk en provincies keuzes voor een rechtvaardige verdeling van de ruimte in ons land. Er zijn naast de rivieren ook veel andere ‘ruimtevragers’, zoals energie, natuur, woningbouw, landbouw, economie en infrastructuur. We willen zoveel mogelijk realiseren, maar niet alles kan. Daar is simpelweg geen ruimte voor. Ook in Maas- en Rijngebied moeten we een balans zien te vinden in het gezamenlijke gebruik van het rivierengebied.

Milieueffecten Ontwerp Programma IRM onderzocht

Bij het Ontwerp Programma IRM hoort een planMER om doelbereik en milieueffecten te beoordelen.

Op basis van eerder onderzoek zijn in dit planMER drie alternatieven onderzocht en daaruit is een richtinggevend voorkeursalternatief bepaald. Dit is vervolgens vertaald in de twee beleidskeuzes voor rivierbodemligging en sedimenthuishouding en afvoer- en bergingscapaciteit in het Ontwerp Programma IRM.

Uit het planMER blijkt dat we met deze twee beleidskeuzes de beste resultaten kunnen halen en dat het nieuwe rivierenbeleid gezien milieueffecten en Natura2000-doelstellingen ook goed uitvoerbaar is.

Wat gebeurt er nu?

Uw zienswijze wordt betrokken bij het opstellen van het definitieve Programma IRM. In een reactienota wordt weergegeven wat er met alle ingediende zienswijzen wordt gedaan. Indieners worden over de reactienota geïnformeerd. Na de zienswijzeprocedure volgt het definitieve Programma IRM. Op het advies van de commissie m.e.r. wordt ook in de reactienota gereageerd. De reactienota wordt gepubliceerd op Platform Participatie en op de website van IRM. Meld u aan voor de nieuwsbrief IRM om op de hoogte te blijven.

Ingediende zienswijzen

Van 31 januari  tot en met 12 maart 2024 zijn 95 zienswijzen ingediend. De meeste zienswijzen zijn ingediend door overheden (32) en particulieren (25). Een deel van de zienswijzen is namens meerdere personen en/of organisaties ingediend. In totaal hebben 106 personen en organisaties hun naam onder de zienswijzen gezet.

Kennisgeving in de Staatscourant

Op 30 januari 2024 is de kennisgeving gepubliceerd in de Staatscourant.

Cookie-instellingen