[U] 11 juni-22 juli 2020: ontwerptracébesluit

U had van donderdag 11 juni tot en met woensdag 22 juli 2020 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op het ontwerptracébesluit A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken. Ook kon u een zienswijze indienen op de wijziging van de geluidproductieplafonds en het besluit of er sprake kan zijn van (mogelijke) belangrijke nadelige milieugevolgen (milieueffectrapportage-beoordelingsbesluit).

Bekijk documenten

Het ontwerptracébesluit beschrijft in detail de plannen voor de aanleg van een extra rijstrook op de oostelijke parallelbaan van de A73 in noordelijke richting. Ook gaat het ontwerptracébesluit in op de vraag of naast de genomen maatregelen nog aanvullende geluidsmaatregelen nodig zijn (nalevingsknelpunt geluid). Het ontwerptracébesluit bevat onder andere de volgende maatregelen:

  • Verbreding van de oostelijke rijbaan vanaf de rijstrook van aansluiting 14 (Maasbree: km 43.30) tot km 44.30 van drie rijstroken naar vier rijstroken;
  • Verbreding van de oostelijke parallelbaan tussen km 44.30 en km 45.20 van één rijstrook naar twee rijstroken;
  • Verbreding van de oostelijke parallelbaan tussen km 45.20 en km 45.72 van twee rijstroken naar drie rijstroken;
  • Geluid-afschermende maatregelen langs de hoofdrijbaan A73, parallelbaan A73 en de N273 (Napoleonsbaan).

Nalevingsknelpunt geluid

Kaart A67
De donkerblauwe en rode lijnen zijn wegvakken
waar op dit moment sprake is van een
nalevingsknelpunt geluid.

Bij Zaarderheiken is, los van dit project, sprake van een ‘nalevingsknelpunt geluid’ doordat geluidproductieplafonds worden overschreden. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een sterke groei van het verkeer ten opzichte van het jaar 2008 waarop de geluidproductieplafonds zijn gebaseerd. De openstelling van de A74 in 2012 heeft mede gezorgd voor de sterke verkeersgroei. Het wegvak ten zuiden van de Eindhovenseweg valt binnen het projectgebied van het ontwerptracébesluit. Binnen dit project vindt de afweging van de benodigde geluidmaatregelen plaats. Ook gaat het ontwerptracébesluit in op de vraag of naast de reeds aanwezige maatregelen getroffen tussen 2012 en 2018 nog aanvullende geluidsmaatregelen nodig zijn. Met de vaststelling van het tracébesluit worden de geluidproductieplafonds gewijzigd en zal niet langer sprake zijn van een nalevingsknelpunt geluid.

Milieueffectrapportage-beoordelingsbesluit

Voor de voorgenomen extra rijstrook op de oostelijke parallelbaan is op grond van artikel 7.19 van de Wet milieubeheer beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Uit de beoordeling van de diverse milieuaspecten blijkt dat er geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu zijn die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken. Daarom heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten dat voor dit project geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. Een eventuele reactie op het beoordelingsbesluit kunt u geven bij uw zienswijze over het ontwerptracébesluit.

Wat gebeurt er nu?

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen, gelezen en beoordeeld. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven in een nota van antwoord. In deze nota is vermeld op welke wijze uw zienswijze bij de totstandkoming van het tracébesluit is betrokken. De nota van antwoord wordt gelijktijdig met het tracébesluit gepubliceerd. Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd bij de publicatie van het tracébesluit.

Ingediende zienswijzenKaart ingediende zienswijzen.

Van donderdag 11 juni tot en met woensdag 22 juli 2020 zijn 25 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 24 zienswijzen ingediend door particulieren en 1 zienswijze ingediend door een organisatie. De meeste zienswijzen komen uit Venlo. Een deel van de zienswijzen is namens meerdere personen en/of organisaties ingediend. 

Tabel ingediende zienswijzen.

Cookie-instellingen