Nu op deze site: Natura 2000-gebieden Doggersbank, Klaverbank en Friese Front

26-10-2023 194 keer bekeken

Lees hier meer over de beheerplannen.

Van vrijdag 27 oktober tot en met donderdag  7 december 2023 kunt u beroep instellen tegen de beheerplannen.

Aanleiding

In de beheerplannen Natura 2000-gebieden Doggersbank, Klaverbank en Friese Front is vastgesteld hoe tijdens de planperiode van 6 jaar de gebieden worden beheerd en op welke wijze de verschillende vormen van gebruik kunnen plaatsvinden. Tijdens de looptijd van de beheerplannen worden het gebruik en de ontwikkelingen in de betreffende gebieden gemonitord en onderzocht.

Van 10 juni tot en met 21 juli 2022 hebben de ontwerpbeheerplannen ter inzage gelegen. Iedereen kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van de beheerplannen zijn – mede als gevolg daarvan - een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen staan beschreven in bijlage 4 van de reactienota zienswijzen Natura 2000 beheerplannen Doggersbank, Klaverbank en Friese Front.

Meer info

Relevante documenten bij deze fase en meer informatie over de beheerplannen staan op onze website. Vanaf 27 oktober kunt u ook beroep instellen.

Cookie-instellingen