6 december 2019-17 januari 2020: zienswijzen indienen startbeslissing en opzet participatie

U had van vrijdag 6 december 2019 tot en met vrijdag 17 januari 2020 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over de startbeslissing en de opzet participatie voor het project Oostvaardersoevers.

Bekijk documenten

Startbeslissing Oostvaardersoevers

De startbeslissing laat zien waarom het project nuttig en noodzakelijk is en wat er nodig is om binnen ongeveer één à twee jaar zover te zijn dat de ministers van IenW en LNV de zogenoemde voorkeursbeslissing kunnen nemen. Dit is een goed onderbouwde keuze voor de beste oplossing, de juridische route voor het vervolgtraject en de financieringswijze. Bij een positief besluit wordt in de fase erna de beste oplossing verder uitgewerkt.

Vrijwillige milieueffectrapportage

Er is besloten tijdens de verkenningsfase vrijwillig een milieueffectrapportage uit te voeren. Dit brengt in kaart welke gevolgen het project heeft voor bijvoorbeeld natuur, bodem, water, landschap en cultuurhistorie. De resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een milieueffectrapport. Het milieueffectrapport zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig kan meewegen wanneer de voorkeursbeslissing wordt genomen.

Cookie-instellingen