[U] Voorkeursbeslissing

De voorkeursbeslissing Oostvaardersoevers is genomen. Hier kan geen beroep tegen worden ingesteld.

Bekijk documenten

De ministers van Infrastructuur en Waterstaat en voor Natuur en Stikstof besluiten op grond van de resultaten van de verkenningsfase, waaronder de effectbeoordeling in het milieueffectrapport eerste fase, tot het vaststellen van het voorkeursalternatief Oostvaardersoevers dat bestaat uit:

Het realiseren van stoffenuitwisseling tussen de drie natuurgebieden middels het aanleggen van water in- en uitlaten;

  1. Het mogelijk maken van vismigratie;
  2. Het aanleggen van ontbrekend leefgebied door aanleg van een buitendijkse luwte en ondiepe zone;
  3. Het aanleggen van verbindingen tussen het moerasgedeelte en de natte graslanden in de Oostvaardersplassen;
  4. Het creƫren van belevingswaarden bij de nieuwe verbindingen.

Nota van Antwoord en advies van de Comissie mer

Van 3 februari tot en met 16 maart 2022 heeft de ontwerp-voorkeursbeslissing ter inzage gelegen. Iedereen kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. In totaal zijn 11 zienswijzen ingediend. In de Nota van Antwoord staat de reactie op deze zienswijzen en op het advies van de Commissie voor de mer.

Naar aanleiding van de zienswijzen en de advisering zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerp-voorkeursbeslissing.

Vervolg

Met deze voorkeursbeslissing wordt de verkenningsfase afgerond en de planuitwerkingsfase gestart. In de planuitwerkingsfase wordt de voorkeursbeslissing in detail uitgewerkt. Voor meer informatie over het vervolg verwijzen wij u naar de website van Oostvaardersoevers.

Cookie-instellingen