A27 Houten - Hooipolder: wegverbreding

U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracé- en/of saneringsbesluit. Dit was mogelijk van 11 januari 2019 tot en met 21 februari 2019.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over startnotitie
Afgerond Zienswijze indienen over voornemen milieueffectrapport
Afgerond Denk mee
Afgerond Zienswijzen indienen over ontwerptracébesluit en/of ontwerpsaneringsplan
Afgerond Beroep aantekenen tegen tracébesluit


Automobilisten staan bijna dagelijks in de file op de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Om de doorstroming te verbeteren, verbreedt Rijkswaterstaat de weg. Zo verminderen de files en het sluipverkeer in de regio. Ook zorgt de verbreding voor een betere beschikbaarheid van het snelwegennetwerk, voor een goed ingerichte weg met het oog op toekomstige verkeersstromen en voor voldoende alternatieve routes in geval van calamiteiten.

Tracébesluit

  • De A27 richting Utrecht krijgt tussen Hooipolder en Houten drie rijstroken. Tussen Werkendam en Scheiwijk gaat het om reguliere rijstroken. Op de rest van het traject komt een spitsstrook.
  • Op de A27 richting Breda krijgt de weg tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam vier reguliere rijstroken. De andere delen krijgen drie rijstroken, waarvan één spitsstrook.
  • De westelijke Houtensebrug wordt gerenoveerd en verbree
  • De bestaande Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug worden geheel vervangen door nieuwe bruggen, omdat dit op de langere termijn goedkoper is en er in de toekomst minder onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Daarnaast zorgen nieuwe bruggen voor minder geluid dan de huidige bruggen.

Saneringsbesluit

  • Het saneringsbesluit bevat geluidmaatregelen voor 60 saneringswoningen langs wegvakken waar de geluidsanering niet in combinatie met het Tracébsluit A27 Houten-Hooipolder kan plaatsvinden.

  • Het saneringsbesluit loopt, vanwege de samenhang met het tracébesluit, vooruit op de overige saneringen binnen het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG).

Planning

Wanneer Wat
2022 Start realisatie
2027 - 2029 Openstelling van het zuidelijk gedeelte Everdingen - Hooipolder
2028 - 2030 Openstelling van het noordelijk gedeelte Houten - Everdingen


Beroepsprocedure

U kunt niet meer in beroep gaan tegen de besluiten. De uitkomst van de beroepsprocedure kunt u volgen op de website van de Raad van State www.raadvanstate.nl en de projectwebsite www.A27houtenhooipolder.nl.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 89 99.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Rijkswaterstaat en op de projectwebsite.

Cookie-instellingen