21 juni-1 augustus 2022: voornemen en Notitie Reikwijdte en Detailniveau

U had van dinsdag 21 juni tot en met maandag 1 augustus 2022 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over het voornemen om een milieueffectrapport op te stellen voor het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven.

Bekijk documenten

De eerste fase van de MIRT-verkenning Ewijk-Bankhoef-Paalgraven heeft een aantal kansrijke oplossingen opgeleverd die de doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna: NRD) beschrijft de kansrijke oplossingen en het beoordelingskader voor het beoordelen van deze oplossingen als alternatief in de milieueffectrapportage. De verkenningsfase wordt afgesloten met het vaststellen van een voorkeursalternatief.

Voor het vaststellen van het voorkeursalternatief wordt de zogenoemde m.e.r.-procedure doorlopen. Deze procedure brengt in een aantal stappen in beeld wat het effect van de alternatieven is op de omgeving. De resultaten uit de milieuonderzoeken worden vastgelegd in een milieueffectrapport. Het milieueffectrapport zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig wordt meegewogen bij de beoordeling van de alternatieven en in de definitieve besluitvorming.

In de NRD is ook het beoordelingskader opgenomen. Dit beoordelingskader beschrijft hoe de alternatieven worden beoordeeld op drie criteria:

  1. Het verbeteren van de doorstroming, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op de A50. Daarbij wordt ook gekeken naar het effect op de doorstroming op het onderliggend wegennet en of de oplossing voldoende toekomstvast is;    
  2. Omgevingsaspecten, waarbij het effect van de alternatieven op de omgeving voor de verschillende omgevingsthema’s in beeld worden gebracht. Deze thema’s zijn onder andere: veiligheid, leefbaarheid, natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie, bodem en water en ruimtelijke kwaliteit;
  3. Kosten voor het maken van het alternatief en de opbrengsten (verandering van de reistijd vertaald naar geld).

Oplegnotitie

De oplegnotitie (PDF, 505kB) hoort bij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. In deze oplegnotitie zijn wijzigingen of verduidelijkingen opgenomen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. Ook wordt gereageerd op het advies dat de Commissie m.e.r. heeft uitgebracht. De Stuurgroep A50 heeft op 23 januari de NRD met de oplegnotitie definitief vastgesteld. De indieners van de zienswijzen zijn hierover geïnformeerd.

Vervolg: Nota van Antwoord

De anoniem gemaakte zienswijzen en bijbehorende definitieve antwoorden worden, nadat de resultaten uit het vervolgonderzoek bekend zijn, opgenomen in de Nota van Antwoord. De Nota van Antwoord geeft inzicht in wat er met de zienswijzen gebeurt of wat er nog mee gedaan wordt in de fase na de MIRT-verkenning – de Planuitwerking. De Nota van Antwoord wordt bestuurlijk vastgesteld en de minister neemt deze in overweging mee bij de verdere besluitvorming over het project. Dit is eind 2023 gebeurd.

Ingediende zienswijzen en ontvangen reacties

Van 21 juni 2022 tot en met 1 augustus 2022 zijn 31 zienswijzen ingediend. Van de 31 zienswijzen zijn 12 zienswijzen afkomstig van organisaties en 19 zienswijzen afkomstig van particulieren. De meeste zienswijzen komen uit de provincie Noord-Brabant, en dan met name uit de gemeente Oss (11) en Landerd (9). Een deel van die zienswijzen is namens meerdere personen en/of organisaties ingediend. In totaal hebben 52 personen en organisaties hun naam onder de zienswijzen gezet.

Naast de ingediende zienswijzen heeft de Commissie m.e.r. een advies uitgebracht.

Cookie-instellingen