[U]27 mei 2024: Voorkeursbeslissing genomen

Op 27 mei 2024 heeft Minister van Infrastructuur en Waterstaat de Voorkeursbeslissing voor A50 Ewijk – Bankhoef en Paalgraven vastgesteld.

Bekijk documenten

Voorkeursbeslissing

In de Voorkeursbeslissing geeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan wat de resultaten zijn van de uitgevoerde verkenning en welke oplossing de voorkeur heeft. Ook is aangegeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen zijn betrokken. Het resultaat is de keuze voor het voorkeursalternatief.

Het voorkeursalternatief A50 Ewijk-Bankhoef- Paalgraven bevat de volgende elementen:

  • Een volledige verbreding van de A50 tussen knooppunt Ewijk (hectometrering 147,9) en knooppunt Paalgraven (hectometrering 129,5). Dit tracé wordt uitgebreid met één extra rijstrook in beide rijrichtingen. In totaal betekent dit 3 rijstroken per rijrichting (2x3).
  • Ter hoogte van de brug over de Maas wordt dit gerealiseerd door de huidige twee losse brugdelen aan elkaar te koppelen waardoor er één breed brugdek ontstaat voor toepassing van 3 rijstroken met een versmalde vluchtstrook per rijrichting.
  • Voor het langzaam verkeer wordt een nieuwe brug voorzien aan de Niftrikse zijde van de A50, met een aparte strook voor landbouwverkeer en een aparte strook voor fietsers.
  • Het viaduct over de spoorlijn Tilburg-Nijmegen wordt vervangen, zodat de uitbreiding naar 2x3 rijstroken mogelijk is (zowel in zuidelijke als noordelijke rijrichting).
  • Vervanging van de kunstwerken over de A50: Schaijkseweg, Hamstraat, Berghemseweg, Hernenseweg, Rijsvenseweg, Klapperstraat.
  • De aansluiting Ravenstein wordt aan beide zijden van de A50 aangepast;
  • Aanleg enkelstrooks rotonde ter hoogte van de toe- en afrit op de Erfsestraat.
  • Verbreding van de afrit van de A50 richting de A326 (oost) bij knooppunt Bankhoef van een enkele naar een dubbele rijstrook. Dit geldt ook voor de andere rijrichting (A326 – A50) in combinatie met het rechttrekken van de verbindingsboog. Om deze verbreding in te passen wordt op de A50 in zuidelijke richting kort vóór de samenvoeging van A50 en A326 het aantal rijstroken teruggebracht naar 2. Vervolgens voegen de twee wegen samen tot 4 rijstroken, die kort voor de Maasbrug worden teruggebracht naar 3 rijstroken.
  • Aanleg van extra parkeerplaatsen op verzorgingsplaatsen De Ganzenven en De Gagel.
  • Daarnaast wordt in de toekomstige planuitwerking de afwikkeling van het verkeer op het onderliggende wegennet bij knooppunt Paalgraven verder onderzocht. Ook wordt er gekeken naar de afwikkeling van het landbouw- en fietsverkeer vanaf de Maasbrug bij het dorp Niftrik.

U kunt geen beroep instellen tegen deze Voorkeursbeslissing of een zienswijze indienen tegen de Voorkeursbeslissing,

Nota van antwoord

In 2023 heeft een Ontwerp-Structuurvisie voor dit deel van de A50 zes weken ter inzage gelegen. Hierover zijn 88 zienswijzen naar voren gebracht. Op deze zienswijzen is gereageerd in de Nota van Antwoord. Daarbij is ook per zienswijze aangegeven of de zienswijze aanleiding is voor een aanpassing. In de Nota van Antwoord is ook het (voorlopig) eindadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage opgenomen. In de Nota van Antwoord is ook een reactie opgenomen op het voorlopig eindadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Inloopbijeenkomsten

U bent van harte welkom op onze inloopbijeenkomsten. Tussen 19:00 uur en 21:00 uur kunt u op elk gewenst moment binnenlopen en staan medewerkers van projectteam MIRT-verkenning A50 Ewijk – Bankhoef – Paalgraven klaar om te luisteren naar wat er leeft in de omgeving en om vragen te beantwoorden. De bijeenkomst is vrij toegankelijk.

Datum Locatie
2 juli 2024 Zalenrestaurant Hoogeerd, Maasbanddijk 10, Niftrik
3 juli 2024 Dorpshuis ’t Slotje, Schoolstraat 2, Herpen

 

Tijdens de inloopbijeenkomsten wordt u geïnformeerd over:

-             De stand van zaken rondom de A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven;
-             De Nota van Antwoord, deze wordt op hoofdlijnen toegelicht.

Inzien van documenten

De papieren documenten liggen van 5 juni tot en met 17 juli 2024 ter inzage op de volgende locaties:

Instantie Adres Plaats Telefoonnummer
Rijkswaterstaat Oost- Nederland Eusebiusbuitensingel 66 Arnhem 088 797 11 11
Rijkswaterstaat Zuid – Nederland Magistratenlaan 82 ’s-Hertogenbosch 088 797 48 80
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijnstraat 8 Den Haag 070 456 9607

 

Neem vooraf telefonisch contact op met de locatie in verband met de openingstijden.

Wat is het vervolg?

Met deze Voorkeursbeslissing wordt de Verkenningsfase afgesloten. Hierna volgt de planning- en studiefase, waarin de Voorkeursbeslissing wordt uitgewerkt in een (ontwerp)Projectbesluit.

Het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven kent een grote stikstofopgave. Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk 2.4 van de nota van antwoord (pagina 17-35). Dit betekent, nu de Voorkeursbeslissing is vastgesteld, dat het nog niet duidelijk is wanneer de planning- en studiefase voor de A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven kan starten.

Kennisgeving in de Staatscourant

Op 5 juni 2024 is de kennisgeving van de vaststelling gepubliceerd in de Staatscourant.

Documenten die eerder zijn gepubliceerd

Onder 'toegevoegde bestanden' kunt u de aangepaste en nieuwe documenten inzien die horen bij deze fase. Wilt u documenten die eerder zijn gepubliceerd inzien? Bekijk de documenten van de Ontwerp-Structuurvisie. Ook zijn de achterliggende documenten te vinden op A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven MIRT trajecten.

Cookie-instellingen