A58 Tilburg-Breda

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen een milieueffectrapport op te stellen voor het project A58 Tilburg-Breda. Dit was mogelijk van donderdag 8 oktober 2020 tot en met woensdag 4 november 2020.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
  Zienswijze indienen over de ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport


Op dit moment kent de A58 structurele dagelijkse files. Op basis van verkeersberekeningen is de verwachting dat er zonder maatregelen structurele filevorming optreedt op de A58 tussen Tilburg en Breda.

Programma SmartwayZ

De A58 tussen Tilburg en Breda is een deelopgave van het programma SmartwayZ.nl. In dit programma werken overheden, markt- en kennispartijen en andere belanghebbenden intensief samen om de doorstroming van het verkeer in Zuid-Nederland te verbeteren en om de innovatie in deze slimme regio te stimuleren. SmartwayZ.nl wordt aangestuurd door een programmaraad met vertegenwoordigers van de regionale partijen. Deze raad is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele programma en zorgt ervoor dat SmartwayZ.NL meer is dan de optelsom van acht deelopgaven.

Smart mobility

In de deelopgave A58 Tilburg-Breda wordt gezocht naar de ‘slimste oplossing’ om de bereikbaarheid te vergroten. Uit een marktverkenning blijken zowel smart mobility- en gedragsmaatregelen als fysieke capaciteitsuitbreiding kansrijk. De effecten van alleen smart mobility- en gedragsmaatregelen zijn op het moment nog niet goed in te schatten, maar lijken onvoldoende om de verkeersproblematiek op te lossen. Vanwege de lange formele plannings- en besluitvormingstijd is het belangrijk om, naast de inzet op smart mobility maatregelen, ook de uitbreiding van wegcapaciteit te onderzoeken. Het doel van de te nemen maatregelen is het versterken van de internationale positie, goede (inter)nationale bereikbaarheid en een concurrerend vestigingsklimaat in Zuid-Nederland.

Besluitvorming

In het project A58 Tilburg-Breda werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Breda en Tilburg samen. De bestuurlijke aansturing van het project verloopt via de structuur van SmartwayZ.nl. Dat betekent concreet dat de Programmaraad van SmartwayZ.nl de minister van IenW adviseert, waarna de minister een besluit neemt.

Voornemen milieueffectrapport opstellen

Met dit voornemen maakt de minister van Infrastructuur en Waterstaat bekend een milieueffectrapportageprocedure te starten. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft de kansrijke alternatieven voor de A58 tussen Tilburg en Breda en draagt het beoordelingskader aan voor het beoordelen van deze alternatieven in het milieueffectrapport. Wat mag volgens u niet worden vergeten in het verdere onderzoek? ­ Welke aandachtspunten heeft u voor het verdere proces? Maak het aan ons bekend door uw zienswijze in te dienen.

Planning

Wanneer Wat
Najaar 2021 Opstellen ontwerpstructuurvisie en milieueffectrapport
Najaar 2021 Zienswijzen over de ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport
Najaar 2021 Opstellen reactienota voor zienswijzen over de ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport
Eind 2021 Definitieve structuurvisie


Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 96 07.

Voor inhoudelijke vragen over het project A58 Tilburg-Breda kunt u een e-mail sturen naar A58tilburgbreda@minienw.nl.
Meer informatie over het project A58 Tilburg-Breda is te vinden op www.a58tilburgbreda.nl.

Video A58 Tilburg-Breda

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.