A67 Leenderheide - Zaarderheiken

De structuurvisie van de A67 Leenderheide – Zaarderheiken is vastgesteld en lag van woensdag 13 mei tot en met woensdag 24 juni 2020 ter inzage. U had niet de mogelijkheid beroep in te stellen tegen de structuurvisie.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over voornemen Structuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken
Afgerond Zienswijze indienen over de Ontwerpstructuurvisie A67 Leenderheide - Zaarderheiken
Afgerond Structuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken


Op 12 oktober 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de startbeslissing voor de MIRT-verkenning A67 Leenderheide – Zaarderheiken ondertekend. De doelstelling voor de MIRT-verkenning A67 is te komen tot een pakket aan maatregelen dat de knelpunten op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid aanpakt.

Structuurvisie

In het milieueffectrapport bij de ontwerpstructuurvisie zijn de effecten beschreven van de kansrijke alternatieven die zijn onderzocht. Op basis hiervan is het voorkeursalternatief tot stand gekomen. Een structuurvisie vormt het kader voor de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief. Met deze structuurvisie wordt de verkenningsfase afgesloten en start de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het voorkeursalternatief in detail uitgewerkt.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 89 99.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook een e-mail sturen naar a67@minienw.nl.

Meer informatie over het project is te vinden op https://mirta67.nl/.

Cookie-instellingen