[U] 2023: vaststellen aanvulling op het actieplan

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de aanvulling op het Actieplan Geluid Schiphol 2018 -2023 vastgesteld. Wat dit inhoudt kunt u hier lezen. Ook vindt u hier de reactienota op de ingediende zienswijzen.

Bekijk documenten

Kern van de aanvulling

In het nieuwe Actieplan Geluid Schiphol 2018 – 2023 staan de volgende doelen:

  • 20% minder woningen met een geluidbelasting van 58 dB(A) Lden of hoger;
  • 20% minder personen die ernstig worden gehinderd bij een geluidbelasting van 48 dB(A) Lden of hoger;
  • 15% minder woningen met een geluidbelasting van 48 dB(A) Lnight of hoger;
  • 15% minder personen die ernstig in hun slaap worden gestoord bij een geluidbelasting van 40 dB (A) Lnight of hoger.

Dit geluidsdoel is vastgesteld om een nieuwe balans te kunnen vinden tussen het belang van internationale luchthaven voor Nederland en de kwaliteit van de leefomgeving, specifiek voor omwonenden.

Reactienota op de ingediende zienswijzen

Van dinsdag 16 mei tot en met maandag 26 juni 2023 heeft het ontwerp voor de aanvulling op het Actieplan Geluid Schiphol 2018 -2023 ter inzage gelegen. Iedereen kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. In totaal zijn 5 zienswijzen ingediend. In de reactienota staat de reactie op deze zienswijzen. De indieners van de zienswijzen zijn hierover geïnformeerd.

De aanvulling is nu opgenomen in het geldende Actieplan Geluid Schiphol 2018 – 2023. Hiertegen kan geen beroep worden ingesteld.

Kennisgeving in de Staatscourant

Op 1 september 2023 is een kennisgeving gepubliceerd in de Staatscourant.

Actieplan Geluid Schiphol 2024 – 2029

In 2024 wordt een nieuw en volledig geactualiseerd actieplan geluid Schiphol opgesteld voor de jaren 2024-2029. Over het ontwerp voor dit nieuwe plan kunt u tegen die tijd ook een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit.

Cookie-instellingen