[U] 28 november 2023-8 januari 2024: zienswijzen indienen over de Concept NRD

U had van dinsdag 28 november tot en met maandag 8 januari 2024 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de Notitie reikwijdte en detailniveau van het programma en plan mer Milieuregels Bruidsschat Omgevingswet.

Bekijk documenten

Bestuurlijke afspraak voor programma en plan mer

Tussen de samenwerkende partijen is interbestuurlijk afgesproken om uit voorzorg samen tot een plan-mer voor alle milieuregels van de bruidsschat van de Omgevingswet te komen. Om een plan-mer te kunnen uitvoeren is een plan of programma nodig. De plan-mer voor de bruidsschat wordt gekoppeld aan het programma Milieuregels Bruidsschat Omgevingswet, een vrijwillig programma onder de Omgevingswet. Interbestuurlijk is afgesproken dat het Rijk deze plan-mer uitvoert.

Milieueffectrapportage en NRD

In de plan-mer wordt gekeken naar de mogelijke alternatieven voor het wijzigen van de milieuregels van de bruidsschat binnen het nieuwe deel van het omgevingsplan of binnen de waterschapsverordening.,. Het betreft alternatieven, waarvan de inschatting is dat deze in de praktijk bij meerdere gemeenten en waterschappen aan de orde kunnen zijn.

Het milieueffectrapport, het plan-MER, over het programma levert aldus informatie die gebruikt kan worden bij de beoordeling van wijzigingen van het omgevingsplan of de waterschapsverordening. Het plan-MER maakt de milieugevolgen van algemeen geldende voorschriften in de bruidsschat en de verschillende alternatieven voor de bruidsschatregels inzichtelijk.

De NRD is bedoeld om de reikwijdte en het detailniveau van het plan-MER te bepalen. Er worden twee alternatieven beschreven die onderzocht zullen worden:

  • Het decentraal-alternatief
  • Het rijksregels-alternatief

Bij deze alternatieven worden enkele varianten onderscheiden. De NRD beschrijft de aandachtspunten voor het uit te voeren milieuonderzoek en biedt zo een kader voor het onderzoek. Om bij deze kaderstelling niets over het hoofd te zien, worden bestuursorganen en wettelijke adviseurs geraadpleegd en geeft de Commissie voor de milieueffectrapportage een advies. Daarnaast kan eenieder reageren op de NRD door een zienswijze naar voren te brengen.

Wat gebeurt er daarna?

Uw reactie wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gelezen en beoordeeld. Daarnaast wordt aan betrokken bestuursorganen en de Commissie voor de milieueffectrapportage advies gevraagd. Op basis van de ontvangen reacties, de reacties van diverse wettelijke adviseurs en bestuursorganen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage stelt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een reactienota op. In deze nota geeft het ministerie een reactie op alle ontvangen reacties en adviezen. De reactienota wordt samen met het ontwerp programma en plan mer Milieuregels Bruidsschat Omgevingswet in de loop van 2024 gepubliceerd.

Ingediende zienswijzen

Van 28 november 2023 tot en met 8 januari 2024 zijn 41 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 12 zienswijzen afkomstig van organisaties en 29 zienswijzen afkomstig van particulieren. Een deel van de zienswijzen is namens meerdere personen en/of organisaties ingediend.

Kennisgeving in de Staatscourant

Op maandag 27 november is de kennisgeving voor de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau gepubliceerd in de Staatscourant.

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen