Corridor Amsterdam - Hoorn

De structuurvisie van Corridor Amsterdam - Hoorn ligt niet langer ter inzage.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over voornemen opstellen structuurvisie en milieueffectrapport
Afgerond

Zienswijze indienen over ontwerpstructuurvisie en milieueffectrapport

Afgerond Definitieve structuurvisie (inclusief nota van antwoord)


Uit onderzoek blijkt dat de filedruk tussen Amsterdam en Hoorn na 2020 fors zal toenemen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom in 2015 besloten de MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn te starten: een onderzoek naar maatregelen die na 2020 de bereikbaarheid in het gebied tussen Hoorn en Amsterdam (de corridor) moeten verbeteren. In de structuurvisie staat welke maatregelen de voorkeur hebben om verder te worden uitgewerkt. Met het vaststellen van de structuurvisie is deze MIRT-verkenning formeel afgerond.

Volgende fase

De volgende fase van het project is de planuitwerking. Hierin worden de maatregelen uit de structuurvisie in detail uitgewerkt. Voor de A7 en A8 leidt dit tot het opstellen van een (ontwerp)tracébesluit en het opnieuw doorlopen van een milieueffectrapportage. Rijkswaterstaat zal dit doen onder de naam A7-A8 Amsterdam-Hoorn. De uitwerking van overige maatregelenvalt onder de verantwoordelijkheid van de regio. Dit zijn bijvoorbeeld de maatregelen voor het lokale wegennet, zoals de aanpassing van de Guisweg en de verkeersaanpak Thorbeckeweg / N516 (voorheen AVANT), het openbaar vervoer, mobiliteitsmanagement en de snelfietspaden.

Structuurvisie

Rijk en regio hebben afspraken gemaakt om de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren. Deze afspraken gaan over de uitwerking van maatregelen aan het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet en maatregelen op het gebied van openbaar vervoer, fiets en mobiliteitsmanagement. Het maatregelpakket is tot stand gekomen op basis van onder meer de resultaten van de milieueffectrapportage, de kostenbatenanalyse en participatie. Hierbij is rekening gehouden met grote opgaven in de regio voor woningbouw, leefbaarheid, klimaat en duurzaamheid. De maatregelen hebben bestuurlijk draagvlak (zie bestuursovereenkomst CAH) en zijn vastgelegd in de structuurvisie.

Planning

Wanneer Wat
2021 Ontwerptracébesluit en Milieueffectrapport A7 - A8 Amsterdam - Hoorn
Medio 2022 Tracébesluit A7 - A8 Amsterdam - Hoorn
Vanaf 2023 Realisatie wegaanpassingen A7 en A8


Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 89 99.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie over het project is te vinden op www.corridoramsterdamhoorn.nl.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.