Lob van Gennep

Van vrijdag 11 juni tot en met donderdag 22 juli 2021 kunt u een zienswijze indienen over de ontwerp-voorkeursbeslissing en het milieueffectrapport van het project Lob van Gennep.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

 

Aanleiding en doel Lob van Gennep

De dijken en de hogere gronden die Lob van Gennep beschermen tegen hoogwater uit de Maas voldoen niet (meer) aan de wettelijke norm voor waterveiligheid. De dijken moeten hoger en/of sterker. Tegelijkertijd heeft het gebied Lob van Gennep een waterbergende functie voor stroomafwaarts gelegen gebieden. Het gebied achter de dijken kan bij extreem hoogwater overstromen. Dit gebeurt bij hoogwaters die extremer zijn dan waar de dijken volgens de norm tegen bestand zijn. Als gevolg daarvan treden stroomafwaarts minder hoge waterstanden op. Tenslotte biedt het aanpassen van de inrichting van het gebied ter verbetering van de waterveiligheid kansen om de aanwezige gebiedskwaliteit te versterken en te verbinden.

Het project heeft drie doelstellingen:

  1. Het verbeteren van de hoogwaterbescherming van het gebied conform de wettelijke waterveiligheidsnorm van 1/300 per jaar;
  2. Het verbeteren van de waterbergende functie van het gebied en daarmee zorgen voor waterstandsverlaging stroomafwaarts;
  3. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

Betrokken partijen bij Lob van Gennep

Lob van Gennep is een gezamenlijk project van het Rijk, de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, de waterschappen Limburg en Aa en Maas en de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar. Zij zijn de initiatiefnemers. Het bevoegd gezag is de minister van Infrastructuur en Waterstaat, in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Waterschap Limburg treedt namens deze samenwerkende overheden op als trekker.

Ontwerp-voorkeursbeslissing en milieueffectrapport

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 23 april 2019 middels een startbeslissing besloten de verkenning van Lob van Gennep te starten. De ontwerp-voorkeursbeslissing en de daarna te nemen voorkeursbeslissing vormen de afronding van deze verkenning.

Het alternatief ‘Reguliere Dijken’ is in de ontwerp-voorkeursbeslissing opgenomen als het alternatief dat de voorkeur heeft. Dit alternatief versterkt en verhoogt de dijken volgens de wettelijke waterveiligheidsnorm, waardoor de overstromingskans in het gebied verkleint tot 1/300 per jaar. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen om de ruimtelijke kwaliteit van dit gebied te versterken. In de planuitwerking wordt dit alternatief in details uitgewerkt.

In de ontwerp-voorkeursbeslissing zijn de alternatieven ‘Reguliere Dijken’, ‘Verbindende Dijken met vaste drempel(s)’ en ‘Verbindende Dijken met waterkerende instroomvoorziening’ uitgewerkt, onderzocht en beoordeeld. Hiervoor is onder andere een milieueffectrapport (PlanMER) opgesteld. 

Inloopbijeenkomsten

Er worden twee digitale informatiebijeenkomsten (webinars) georganiseerd. Tijdens deze informatiebijeenkomsten krijgt u meer informatie over het project en de fase waarin het project zich momenteel bevindt. Daarnaast kunt u vragen stellen aan het projectteam.  

Datum Locatie
Dinsdag 22 juni 2021, 18.00 – 20.30 uur* Digitaal, via www.lobvangennep.nl (aanmelden vereist)

Donderdag 24 juni 2021, 19.30 – 22.00 uur*

Digitaal, via www.lobvangennep.nl (aanmelden vereist)

*Digitale inloop 15 minuten voor aanvang.

Op de projectwebsite www.lobvangennep.nl kunt u zich aanmelden voor de webinars. De webinars zijn qua inhoud gelijk aan elkaar. Op de website vindt u onder andere het programma, de laatste informatie en de mogelijkheid om na afloop het webinar terug te kijken.

Planning

Wanneer Wat
11 juni t/m 22 juli 2021 Zienswijze indienen over ontwerp-voorkeursbeslissing en planMER Lob van Gennep
Begin 2022 Voorkeursbeslissing Lob van Gennep
Medio 2023 Zienswijze indienen over ontwerp-projectbesluit
Begin 2024 Vaststellen projectbesluit
Begin 2024 Beroep instellen op projectbesluit


Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de Directie Participatie, telefoon (070) 456 89 99. 
Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u een e-mail sturen naar info@lobvangennep.nl.
Meer informatie over dit project is te vinden op www.lobvangennep.nl.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.