[U] 21 januari-3 maart 2022: voornemen en Notitie Reikwijdte en Detailniveau

U had van vrijdag 21 januari tot en met donderdag 3 maart 2022 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op het voornemen om het Luchthavenbesluit Eindhoven te wijzigen en de bijbehorende medegebruiksvergunning voor Eindhaven Airport op te stellen.

Bekijk documenten

Het doel van het nieuwe sturingsmodel is dat de geluidbelasting van het civiele verkeer van Eindhoven Airport in 2030 aanzienlijk afgenomen moet zijn ten opzichte van 2019, zodat de omgeving minder overlast heeft van vliegtuiggeluid. De belangrijkste manier om dit voor elkaar te krijgen, is door de inzet van stillere vliegtuigen door vlootvernieuwing. Om te komen tot een verkleining van de civiele geluidbelasting in de toekomst ten opzichte van de civiele geluidbelasting in 2019, stelt de heer Van Geel voor om telkens voor een periode van circa vijf jaar een harde norm vast te stellen. Voor de langere termijn, namelijk voor een periode van circa tien jaar, wordt een doel vastgelegd. Na afloop van de eerste periode wordt dan aan de hand van een evaluatie gekeken of het doel dat is gesteld voor weer vijf jaar later omgezet kan worden in een harde norm.

Milieueffectrapport

In het milieueffectrapport zullen diverse milieueffecten worden onderzocht zoals de effecten op de geluidbelasting, externe veiligheid, luchtkwaliteit en natuur vanwege vliegverkeer. Het milieueffectrapport zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig meegewogen wordt bij het nemen van het besluit.

 In het milieueffectrapport wordt onder andere onderzocht:

  • Wat de voorgenomen activiteit voor gevolgen heeft voor beschermde natuurgebieden en beschermde soorten op en in de omgeving van de luchthaven.
  • Wat de effecten zijn van de stikstofdepositie op de natuur en deze effecten worden in beeld gebracht.

De kaders hiervoor zijn beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In uw zienswijze kon u aangeven of u vindt dat er nog meer onderzocht moet worden en of de juiste kaders opgesteld zijn.

Het is bij een milieueffectrapport gebruikelijk de milieueffecten voor een langere periode in kaart te brengen. Daarom wordt in het milieueffectrapport niet alleen gekeken naar de periode tot en met 2026, maar ook naar de mogelijke ontwikkelingen tot 2030. Ook is het van belang meerdere ontwikkelscenario’s van Eindhoven Airport te onderzoeken. De milieueffecten voor de langere periodes en milieuaspecten van de scenario’s worden in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau verder beschreven en inzichtelijk gemaakt.

De staatssecretaris van Defensie en de minister van Infrastructuur en Waterstaat hebben aan de Commissie voor de milieueffectrapportage advies gevraagd over de reikwijdte en het detailniveau van het nog op te stellen milieueffectrapport. Op 30 maart 2022 is het advies van de commissie m.e.r. verschenen.

Reactie ingediende zienswijzen en advies Commissie m.e.r

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau naar de wijziging van het Luchthavenbesluit Eindhoven, waar een zienswijze over kon worden ingediend, heeft zes weken ter inzage gelegen, van 21 januari tot en met 3 maart 2022. Op deze zienswijzen is gereageerd in de reactienota. In de reactienota reageren de staatssecretaris van Defensie en de minister van Infrastructuur en Waterstaat op de zienswijzen. De indieners van de zienswijzen zijn hierover geïnformeerd. In de reactienota is ook een reactie opgenomen op het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Wat gebeurt en nu?

De staatssecretaris van Defensie en de minister van Infrastructuur en Waterstaat betrekken uw zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage bij het opstellen van het ontwerp-Luchthavenbesluit en de ontwerp-medegebruiksvergunning. Indieners krijgen hiervan bericht.

Ingediende zienswijzen

Van vrijdag 21 januari tot en met donderdag 3 maart 2022 zijn 25 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 17 zienswijzen afkomstig van particulieren en 8 zienswijzen afkomstig van beroepsmatige participanten. De meeste zienswijzen komen uit de gemeenten Eindhoven (8) en Eersel (3). Een deel van de ingediende zienswijzen is namens meerdere mensen of organisaties ingediend.

Cookie-instellingen