Nationaal Water Programma 2022-2027

Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 kan iedereen een zienswijze indienen over het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en bijbehorende bijlagen, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, overstromingsrisicobeheerplan en Programma Noordzee voor de periode 2022-2027. Ook kunt u een zienswijze indienen over het milieueffectrapport en de Passende beoordeling van deze plannen.

Fasen van dit programma waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over het voornemen tot opstellen van het Nationaal Water Programma 2022-2027 en het milieueffectrapport.
Huidige fase Zienswijze indienen over het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027, de bijlagen en het milieueffectrapport inclusief Passende beoordeling.


Toekomstbestendig water in Nederland

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We leven met, naast, op en in het water. Er liggen grote opgaven voor het waterdomein; Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, we moeten blijven werken aan een goede bescherming tegen overstromingen en aan een klimaatrobuuste zoetwatervoorziening tegen toenemende droogte. Ook de zorg voor goede waterkwaliteit en  duurzame drinkwatervoorziening verdient aandacht.

Daarnaast zijn allerlei functies afhankelijk van water, zoals de scheepvaart, de landbouw en de natuur. Op de Noordzee moeten vele functies, waaronder de opgaven voor windenergie, natuurontwikkeling, duurzame visserij, scheepvaart en zandwinning, in balans met elkaar een plek krijgen. Om aan te geven hoe we omgaan met de uitdagingen van ons water, ontwikkelt de Rijksoverheid het Nationaal Water Programma 2022-2027. Dit doen de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gezamenlijk. In het Nationaal Water Programma 2022-2027 beschrijft de Rijksoverheid de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de uitvoering ervan in de rijkswateren en -vaarwegen.

Eén gezamenlijk programma voor water

De Rijksoverheid stelt iedere zes jaar een Nationaal Water Plan en Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren op. Voor de periode 2022-2027 worden deze twee plannen - vooruitlopend op de Omgevingswet - samengebracht in één programma: het Nationaal Water Programma. Mede-overheden, maatschappelijke organisaties, sectorpartijen en (drinkwater)bedrijven zijn via een breed participatieproces betrokken geweest bij de totstandkoming van dit ontwerp.

De volgende ontwerpteksten liggen ter inzage:

  • Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027, met de volgende bijlagen;
  • Ontwerp stroomgebiedbeheerplannen voor de Nederlandse delen van de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022-2027 (Kaderrichtlijn Water);
  • Ontwerp overstromingsrisicobeheerplan voor de Nederlandse delen van de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022-2027 (Richtlijn Overstromingsrisico’s);
  • Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027, inclusief het programma van maatregelen voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (ontwerp Mariene Strategie Deel 3).

De milieueffecten van bovengenoemde plannen zijn uitgewerkt in het milieueffectrapport (PlanMER) inclusief een Passende beoordeling.

U kunt op alle onderdelen een zienswijze indienen. Aanvullend zijn andere onderliggende documenten als achtergrondinformatie beschikbaar. 

Planning

Wanneer Wat
Maart 2021 Kabinet stemt in met terinzagelegging van het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027, bijbehorende bijlagen en milieueffectrapport inclusief Passende beoordeling
Voorjaar/Zomer 2021 Zienswijzen indienen over het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief bijlagen en milieueffectrapport inclusief de Passende beoordeling (termijn: zes maanden)
Maart 2022 Reactie op ingediende zienswijze
Maart 2022 Vaststelling Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief bijlagen


Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de procedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 89 99.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u een e-mail sturen naar PostbusNationaalWaterProgramma@minienw.nl

Meer informatie over dit project is te vinden op www.helpdeskwater.nl/nwp

Cookie-instellingen