[U] 8 juni-19 juli 2023: zienswijzen indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

U had van donderdag 8 juni tot en met woensdag 19 juli 2023 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het planMER bij de nieuwe Nota Ruimte.

Bekijk documenten

Aanleiding

Nederland is een klein land met grote opgaven. De urgente maatschappelijke opgaven hebben allemaal grote ruimtelijke impact. De schaarste aan ruimte maakt dat het Rijk de regie in het ruimtelijk domein moet hernemen: om te kiezen, om te verdelen en om een eerlijke uitkomst mogelijk te maken in dit verdeelvraagstuk. Een goede ruimtelijke aanpak kan oplossingen bieden voor de grote ruimtelijke opgaven. Daartoe scherpt het kabinet de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan tot de nieuwe Nota Ruimte.

De nieuwe Nota Ruimte biedt een langetermijnvisie op ons land en zal antwoord geven op de vraag hoe we met de schaarse ruimte omgaan en tegelijkertijd onze ambities kunnen waarmaken. Hoe we met elkaar vorm en richting willen geven aan de grote opgaven waarvoor we gesteld staan. Daarin kijken we vooruit naar 2030, 2050 en naar 2100.

Milieueffectrapport en Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De Nota Ruimte zal richtinggevende uitspraken doen die een concrete uitwerking krijgen op de leefomgeving. Deze uitspraken kunnen daardoor gevolgen hebben voor het milieu. Voor dergelijke plannen moet de procedure van de milieueffectrapportage worden doorlopen. Men spreekt dan van een plan-milieueffectrapportage (plan-mer). Door een plan-mer in te zetten, wordt de milieu-impact volwaardig meegenomen als integraal onderdeel van de besluitvorming. Ter voorbereiding op het milieueffectrapport (MER) is in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschreven welke onderwerpen (reikwijdte) in het MER onderzocht zullen worden en met welke diepgang (detailniveau). Het reactiedocument geldt als een aanvulling op de NRD zoals daar in juni kennisgeving van is gedaan. De twee stukken zullen samen gelden als definitieve bepaling reikwijdte en detailniveau.

In de NRD worden onder andere vier varianten op hoofdlijnen beschreven. Deze varianten zijn reële voorstelbare toekomsten die uitgaan van een aantal dezelfde bandbreedtes, zoals voor economische en demografische groei en de verschillende benodigde transities. De varianten zijn:

  • Benutten en versterken;
  • Specialiseren en concentreren;
  • Diversifiëren en regionaliseren;
  • Meebewegen en veranderen.

De gepubliceerde kennisgeving voor deze zienswijzenprocedure is vertaald in het Engels (PDF, 167kB)Duits (PDF, 179kB) en Frans (PDF, 168kB). De gepubliceerde concept NRD is vertaald in het Engels (PDF, 707kB) en het Duits (PDF, 713kB).

De Engelse, Duitse en Frans stukken zijn een vertaling van de documenten die oorspronkelijk in de Nederlandse taal zijn opgesteld. Bij een eventuele tegenstrijdigheid is de Nederlandse tekst leidend.

Reactiedocument

U had van donderdag 8 juni tot en met woensdag 19 juli 2023 de mogelijkheid om te reageren op de NRD voor het planMER bij de nieuwe Nota Ruimte. We willen iedereen die een zienswijze heeft ingediend daarvoor bedanken. Alle zienswijzen zijn van reactie voorzien en gebundeld in het 'Reactiedocument Zienswijzen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het planMER bij de nieuwe Nota Ruimte’. Het reactiedocument (PDF, 2,36MB) kunt u lezen op deze website.

Nu volgt de fase waarin het planMER wordt opgesteld en de Nota Ruimte wordt geschreven. Het planMER wordt samen met de ontwerp-Nota Ruimte ter inzage gelegd. In deze documenten zal ook worden beschreven hoe er met de zienswijzen op de NRD is omgegaan. Ook kunnen er bij de terinzagelegging nieuwe zienswijzen worden ingediend. Informatie hierover kunt u te zijner tijd vinden op Platform Participatie.

Ingediende zienswijzen

Van 8 juni tot en met 19 juli 2023 zijn via Platform Participatie 31 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 24 zienswijzen afkomstig van organisaties en 7 zienswijzen afkomstig van particulieren.

Aanvullend zijn bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nog enkele reacties van overheden in buurlanden en wettelijke adviseurs binnengekomen. Deze zijn als zienswijzen opgenomen en van reactie voorzien in het reactiedocument. In totaal wordt in het reactiedocument op 38 zienswijzen reactie gegeven.

Een deel van die zienswijzen is namens meerdere personen en/of organisaties ingediend. In totaal hebben 41 personen en organisaties hun naam onder de zienswijzen gezet.

Cookie-instellingen