[U] 3 oktober-13 november 2023: zienswijzen indienen over concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Bron bovenstaande foto: COVRA

U had van dinsdag 3 oktober tot en met maandag 13 november 2023 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het Nationaal Programma Radioactief Afval.

De reactienota (PDF, 538kB) is nu beschikbaar.

English: the answer to the submitted comments on the concept Memorandum on Scope and Level is available in the 'reactienota'. The English version will be available on June 15.

Bekijk documenten

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau en milieueffectrapport

Om de gevolgen van het op te stellen Nationaal Programma voor Radioactief Afval voor het milieu in beeld te brengen wordt een plan-milieueffectrapport (plan-MER) gemaakt. De eerste stap naar dit plan-MER is een concept NRD. Deze notitie beschrijft wat in de Milieueffectrapportage (MER) onderzocht gaat worden en op welke manier dit gebeurt. In de concept NRD wordt dus omschreven waarom het nationaal programma wordt opgesteld, welke milieuaspecten onderzocht gaan worden in de MER en welke beleidskeuzes mogelijk zijn.

Informatiebijeenkomst

Op vrijdag 13 oktober heeft er een online informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de concept NRD, het participatie- en communicatieplan en de procedures rondom het Nationaal Programma Radioactief Afval. De bijeenkomst werd georganiseerd door medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wat gebeurt er nu?

Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven in een reactienota. Deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken. Deze reactienota zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 gepubliceerd worden op deze website en indiener van zienswijzen zullen hierover geïnformeerd worden.

Reactienota

In de reactienota (PDF, 538kB) reageert de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op de ingediende zienswijzen. De indieners van de zienswijzen zijn hierover geïnformeerd. Ook wordt gereageerd op het advies dat de Commissie voor de milieueffectrapportage heeft uitgebracht.

Het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage inzien? Deze kunt u vinden op de website van de Commissie m.e.r.

Ingediende zienswijzen

Van 3 oktober tot en met 13 november 2023 zijn 19 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 16 zienswijzen afkomstig van organisaties en 3 zienswijzen afkomstig van particulieren. De meeste zienswijzen komen uit de provincie Zeeland. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere personen en/of organisaties ingediend. In totaal hebben 19 personen en organisaties hun naam onder de zienswijzen gezet.

Kennisgeving in de Staatscourant

Op maandag 2 oktober 2023 is de kennisgeving van de concept NRD gepubliceerd in de Staatscourant.

Cookie-instellingen