[U] 27 maart-7 mei 2024: zienswijzen indienen over Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Van woensdag 27 maart tot en met dinsdag 7 mei 2024 kunt u reageren op de plannen van het project OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer. U leest hieronder wat het project inhoudt en hoe u invloed kunt hebben op de toekomstige OV-verbinding tussen Amsterdam en Haarlemmermeer.

Bekijk documenten Zienswijze indienen

De regio Amsterdam - Haarlemmermeer ontwikkelt zich in een hoog tempo. Er komen meer inwoners, bedrijven en reizigers. Om het openbaar vervoer mee te laten groeien, onderzoeken het Rijk en de regio slimme, duurzame OV-oplossingen. We investeren in een goede bereikbaarheid van de regio in de toekomst.

Onderzochte oplossingsmogelijkheden

Het project heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan om (van een zogenaamde longlist van ruim 30 mogelijke oplossingen) te komen tot een ‘shortlist´ van kansrijke oplossingsrichtingen. Deze kansrijke oplossingsrichtingen worden nader uitgewerkt, aan de hand van vragen als: ‘waar lopen de tracés’, ‘waar komen de stations’ en meer.

De reeds onderzochte kansrijke oplossingsrichtingen voor de bovengenoemde problemen zijn:

Voor de derde oplossingsrichting, verlengen metro Noord/Zuidlijn, zijn drie tracévarianten ontwikkeld. Daarmee zijn in totaal vijf projectalternatieven ontstaan:

1. De inzet van een ‘Bus Rapid Transit’ (BRT)

De aanleg van nieuwe aparte bus-infrastructuur om in hoge aantallen dubbelgelede bussen (ook wel ‘harmonicabussen’ genoemd) te kunnen laten rijden tussen Hoofddorp, Schiphol en Amsterdam Zuid.

2. Het aanleggen van een nieuwe Schiphol spoortunnel De bouw van een nieuwe spoortunnel en treinstation voor Schiphol, specifiek bedoeld voor Sprintertreinen.
3. Het verlengen van de metro Noord/Zuidlijn

De aanleg van een nieuwe metroverbinding van Amsterdam Zuid tot Schiphol of Hoofddorp die aansluit op de bestaande Noord/Zuidlijn.

Voor de metro zijn 3 tracévarianten bekeken:
      3.1 Metro tot Schiphol, bovengronds
      3.2 Metro tot Hoofddorp, tunnel via Schiphol Noordwest
      3.3 Metro tot Hoofddorp, tunnel via Schiphol Noord

 

Kaart van het plangebied van het project OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25 Mb per document). Als u de zienswijze indient voor iemand anders, moet u ook een machtigingsformulier (PDF, 32kB) meesturen. Bent u niet in de gelegenheid uw zienswijze digitaal in te dienen, dan zijn er ook andere mogelijkheden.

We vragen uw reactie op de ontwerp-NRD. We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de ontwerp-NRD u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze. We ontvangen graag uw gedachten over de volgende vragen:  

  1. Herkent u zich in de in bijlage 2 van deze ontwerp-NRD opgenomen longlist van mogelijke oplossingen of heeft u daarop nog aanpassingen en/of aanvullingen?
  2. Herkent u zich in de in paragraaf 3.2 van deze ontwerp-NRD opgenomen shortlist van alternatieven en varianten of heeft u daarop nog aanpassingen en/of aanvullingen?
  3. Heeft u aanvullingen of suggesties voor het in hoofdstuk 4 van deze ontwerp-NRD opgenomen overzicht van (milieu)aspecten en omgevingsfactoren om te komen tot een voorkeursalternatief?
  4. Heeft u suggesties of wensen voor uw betrokkenheid bij de verdere uitwerking van alternatieven en varianten (zie hoofdstuk 6 van de ontwerp-NRD)?
  5. Heeft u suggesties over de inrichting van het informele participatieproces in het algemeen?

Het is mogelijk dat nog andere oplossingsrichtingen naar voren komen dan in de ontwerp-NRD zijn beschreven. Als de ingebrachte oplossingsrichting voldoet aan de in de ontwerp-NRD uitgewerkte doelstellingen en randvoorwaarden (o.a. op het gebied van uitvoerbaarheid), dan wordt de oplossingsrichting in het MER meegenomen. Dit is een bestuurlijk besluit.

Informatiebijeenkomsten

U bent van harte welkom op een van de informatiebijeenkomsten. Deze informatiebijeenkomsten worden gehouden in Amsterdam Zuid, Hoofddorp en online. Tijdens de bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over het project en de procedures die gevolgd zullen worden. Ook geven wij uitleg over hoe u een reactie kunt indienen. Meer informatie over de bijeenkomsten, zoals de data van de bijeenkomsten, is te vinden op ovamsterdamhaarlemmermeer.nl. Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor de informatiebijeenkomsten.

Inzien document

De papieren Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt van 27 maart tot en met 7 mei 2024 ter inzage op de volgende locaties:

Instantie Adres Plaats Telefoonnummer

Gemeente Amsterdam, Stadsloket Zuid

President Kennedylaan 923

Amsterdam

14 020

Gemeente Amsterdam, Stadsloket Centrum

Amstel 1

Amsterdam

14 020

Gemeente Haarlemmermeer

Taurusavenue 100

Hoofddorp

099 1852

Provinciehuis Noord-Holland

Dreef 3

Haarlem

023 514 3143

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijnstraat 8

Den Haag

070 456 9607

Let op: maak een afspraak met een van de bovenstaande locaties als u documentatie wilt inzien door contact op te nemen via het betreffende telefoonnummer.

Wat gebeurt er daarna?

Na sluiting van de reactietermijn analyseren de projectmedewerkers zorgvuldig alle binnengekomen reacties. De Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) wordt om advies gevraagd over de ontwerp-NRD. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de Colleges van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam en Haarlemmermeer betrekken de reacties en de adviezen van de Commissie mer en de wettelijke adviseurs bij het vaststellen van de definitieve NRD.

Dit alles wordt verwerkt in een Nota van Beantwoording (NvB), waarin alle reacties worden beantwoord. Uw reactie op bovengenoemde vragen wordt ook gebruikt om het participatieproces verder vorm te geven. De Nota van Beantwoording wordt naar verwachting eind 2024 gepubliceerd. Indieners worden hierover geïnformeerd.

Kennisgeving in de Staatscourant

Op 26 maart 2024 is de kennisgeving voornemen en participatie gepubliceerd in de Staatscourant.

Cookie-instellingen