[U] 16 mei-26 juni 2023: verkenning en Notitie Reikwijdte en Detailniveau

U had van dinsdag 16 mei tot en met maandag 26 juni 2023 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept NRD) voor de MIRT-verkenning OV en Wonen Regio Utrecht.

Bekijk documenten

Verkenning en oplossingsrichtingen

In de eerste fase van de zogenoemde MIRT-verkenning zijn tien combinaties van maatregelen samengesteld en onderzocht. Dit heeft geleid tot een eerste set aan kansrijke oplossingsrichtingen, namelijk: 

  • de (deels) ondergrondse Merwedelijn;
  • een Papendorplijn in samenhang met de huidige SUNIJ-tramlijn tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein/IJsselstein;
  • een betere bereikbaarheid van het Utrecht Science Park (USP) door:
    • busbaanopties op de Waterlinieweg en langs de A12;
    • frequentieverhoging van de Uithoflijn (Tram 22) tussen Utrecht Centraal en het USP;
    • een tweede HOV-as over het USP (mogelijk maken frequentieverhoging Tram 22, bedienen Waterlinielijn).

Deze kansrijke oplossingsrichtingen zijn vervolgens verder vormgegeven tot vier basis-alternatieven. Doordat de basis-alternatieven bestaan uit verschillende bouwstenen zijn dus nog meer combinaties mogelijk en krijgen we meer inzicht in de effecten. Deze alternatieven onderzoeken we op onder andere doelbereik, kosten, maakbaarheid, inpasbaarheid, milieueffecten, en draagvlak. Deze informatie moet leiden tot een Voorkeursalternatief, de basis voor de Voorkeursbeslissing als bedoeld in de Omgevingswet.

Milieueffectrapport en Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Tijdens de verkenningsfase worden de effecten op de omgeving en het milieu van de kansrijke oplossingsrichtingen onderzocht. Dit leidt uiteindelijk tot een milieueffectrapport. De eerste stap in dat proces is het opstellen van een beoordelingskader. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat welke alternatieven worden onderzocht (reikwijdte) en met welke diepgang de onderzoeken worden uitgevoerd (detailniveau). Dit is het kader voor wat later in het milieueffectrapport komt te staan.

Reactienota

U had van dinsdag 16 mei tot en maandag 26 juni 2023 de mogelijkheid om te reageren op de samengestelde alternatieven en de wijze van beoordelen zoals beschreven in de NRD. De NRD leidt tot besluiten over welke maatregelen straks in welke richting worden uitgewerkt.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is een Reactienota opgesteld. In de reactienota reageert de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op de ingediende zienswijzen over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau, waarbij de inspraakreacties op persoonlijk niveau worden besproken en beantwoord. De indieners van de zienswijzen zijn hierover ge├»nformeerd. De reactienota kunt u lezen op deze website.

Ook wordt in de reactienota ingegaan op het advies dat de Commissie mer heeft uitgebracht. Op 13 juli 2023 heeft de Commissie mer het definitieve Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport van de MIRT-verkenning OV en Wonen Regio Utrecht gepubliceerd.

Ingediende zienswijzen

Van 16 mei tot en met 26 juni 2023 zijn 28 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 14 zienswijzen afkomstig van organisaties en 14 zienswijzen afkomstig van particulieren. De meeste zienswijzen komen uit de gemeente Utrecht (14). Uit de gemeente Nieuwegein zijn 5 zienswijzen ingediend.

Een deel van die zienswijzen is namens meerdere personen en/of organisaties ingediend. In totaal hebben 41 personen en organisaties hun naam onder de zienswijzen gezet.

Cookie-instellingen