[U] 26 januari-8 maart 2023: voornemen Notitie Reikwijdte en Detailniveau

U had van donderdag 26 januari tot en met woensdag 8 maart 2023 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

Bekijk documenten

Om zorgvuldig te handelen heeft RTHA ervoor gekozen om ten behoeve van het luchthavenbesluit een volledige milieueffectrapportage (m.e.r.) uit te voeren.

De eerste stap voor een milieueffectrapport is het doen van voorstellen voor de kaders voor het onderzoek naar de milieueffecten. Dit gebeurt in de concept-NRD door het beschrijven van de voorgenomen activiteit en de te onderzoeken milieueffecten. Het doel van deze concept-NRD is om inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en betrokken overheidsorganen te informeren en te raadplegen over de gewenste inhoud en diepgang van het milieueffectrapport dat voor het aanvragen van het Luchthavenbesluit wordt opgesteld. Het milieueffectrapport zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig wordt meegewogen bij het nemen van besluiten.

In de concept-NRD worden vier alternatieven voor de toekomst van de luchthaven onderzocht:

  1. een referentiesituatie, waarbij binnen de kaders van de Omzettingsregeling de geluidsruimte wordt ingevuld met extra vliegtuigbewegingen als gevolg van het stiller worden van de vloot;
  2. een situatie conform het eindproduct participatietraject RTHA, waarbij wordt uitgegaan van de situatie uit gebruiksjaar 2019, verschillende hinderbeperkende maatregelen en waarbij op termijn onder voorwaarden circa 9.000 extra vliegtuigbewegingen mogelijk worden;
  3. een situatie zoals het tweede scenario, maar waarbij de beschikbare groeiruimte wordt gehalveerd (circa 4.500 extra);
  4. een situatie met een ‘stand still’, waarbij het aantal van circa 19.000 vliegtuigbewegingen van het gebruiksjaar 2019 aangehouden wordt als maximum voor de omvang van het groot commercieel verkeer. In dit scenario worden minder hinderbeperkende maatregelen verondersteld. Ook wordt uitgegaan van de inzet van meer zwaardere toestellen op de luchthaven.

Met uitzondering van het eerste alternatief, is het eindproduct van het participatietraject RTHA (EPP) het uitgangspunt bij deze alternatieven. Dit vormt het kader voor het daarna op te stellen milieueffectrapport.

Reactienota op de ingediende zienswijzen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De reactienota is klaar. In de reactienota reageert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op de ingediende zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De indieners van de zienswijzen zijn hierover geïnformeerd. Ook heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de reactienota aangeboden aan de Tweede Kamer.

Advies van de Commissie m.e.r.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aan de Commissie voor de milieueffectrapportage advies gevraagd over de reikwijdte en detailniveau van het nog op te stellen milieueffectrapport. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft inmiddels advies gegeven en dit advies kunt u vinden op de website van de Commissie m.e.r..

Wat gebeurt er nu?

Het ontwerp luchthavenbesluit en milieueffectrapport worden ter inzage gelegd. Wanneer het ontwerp luchthavenbesluiten ter inzage worden gelegd staat vermeld in de planning. U kunt dan weer een zienswijze indienen.

Ingediende zienswijzen

Van 26 januari tot en met 8 maart zijn 143 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 114 zienswijzen afkomstig van particulieren en 29 zienswijzen afkomstig van organisaties. De meeste zienswijzen komen uit de gemeente Schiedam. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere personen en/of organisaties ingediend. In totaal hebben 172 personen en organisaties hun naam onder de zienswijzen gezet.

Cookie-instellingen