19 april-20 juni 2023: verkenning over mogelijke oplossingen

U had van 19 april tot en met 20 juni 2023 om oplossingen aan te dragen voor de opgaven van het gebied Vierwaarden. In de verkenning wordt onderzoek gedaan naar het verbeteren van de waterveiligheid door dijkversterking en rivierverruiming en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke ontwikkeling van het gebied.

Bekijk documenten

Wat vooraf ging

In een voorverkenning zijn de opgaven voor dit gebied onderzocht. De voorverkenning toont aan dat voor de gebiedsopgaven voor waterveiligheid, rivierkundig functioneren en ruimtelijke ontwikkelingen (en de oplossingen daarvoor) een samenhangende aanpak tot meerwaarde leidt. Zowel stroomopwaarts als in het gebied zelf, en zowel aan de oost- als aan de westzijde van de Maas.

Verkenning en participatie

In de verkenning worden de mogelijkheden onderzocht voor een verbetering van de huidige situatie. Het doel van de verkenning is om toe te werken naar een voorkeursbeslissing. Om tot een voorkeursbeslissing te komen, worden 4 fasen doorlopen. Bij elke fase is aangegeven welke wijze van participatie is voorzien:

  1. Startfase (kwartaal 1 2023 – kwartaal 2 2023). In deze fase vinden informatieavonden plaats en eenieder kan tot en met 20 juni al ideeën en mogelijke oplossingen voordragen;
  2. Analysefase (kwartaal 2 2023 – kwartaal 1 2024); in deze fase richt de participatie zich op ideeën en mogelijke oplossingen. Om te komen tot een milieueffectrapport (plan-MER) stellen we eerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau op. Die notitie geeft aan welke kansrijke alternatieven in de verdere verkenning worden uitgewerkt en onderzocht en naar welke effecten op leefomgeving en milieu gekeken wordt in het op te stellen milieueffectrapport. Iedereen kan zienswijzen indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau;
  3. Beoordelingsfase (kwartaal 2 2024 – kwartaal 2 2025); in deze fase werken we de kansrijke alternatieven uit, beantwoorden we de zienswijzen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en brengen we de effecten en kosten van de kansrijke alternatieven in beeld. In deze fase nodigen we iedereen uit mee te denken over de uitwerking van de kansrijke alternatieven.
  4. Besluitvormingsfase (kwartaal 3 2025 – kwartaal 1 2026); in deze fase leggen we de ontwerp-voorkeursbeslissing samen met het milieueffectrapport ter inzage. Iedereen kan zienswijzen indienen over de ontwerpvoorkeursbeslissing en het milieueffectrapport. Tot slot neemt de minister van Infrastructuur en Waterstaat in overleg met de andere initiatiefnemers de voorkeursbeslissing. Hiermee eindigt de verkenningsfase.

Cookie-instellingen