[U] 19 april-30 mei 2024: zienswijzen indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Van vrijdag 19 april tot en met donderdag 30 mei 2024 kunt u reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Bekijk documenten Zienswijze indienen

De komende jaren werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met Rijkswaterstaat, provincie Limburg, Waterschap Limburg, gemeenten Horst aan de Maas en Venlo aan de gebiedsontwikkeling Vierwaarden. Samen met bewoners en ondernemers in het gebied zoeken wij oplossingen om de noordelijke Maasvallei hoogwaterveilig, mooi en leefbaar te houden voor de toekomst.

Hoe kunt u reageren?

Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur digitaal via ons formulier. U kunt bijlagen met uw reactie meesturen (maximaal 25 Mb per document). Als u de reactie indient voor iemand anders, moet u ook een machtigingsformulier (PDF, 32kB) meesturen. Bent u niet in de gelegenheid uw reactie digitaal in te dienen, dan zijn er ook andere mogelijkheden:

We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de plannen u reageert en welke argumenten u heeft voor uw mening. We nodigen u uit om te reageren op de volgende vragen:

  1. Is het spectrum aan bouwstenen en alternatieven die we verder willen onderzoeken juist en volledig?
  2. Is het beoordelingskader concreet genoeg?
  3. Bent u positief over het voorgenomen plan?

Inloopbijeenkomsten

U bent van harte welkom op onze inloopbijeenkomsten. Tussen 15:30 en 20:00 uur kunt u op elk gewenst moment binnenlopen en met medewerkers van Waterschap Limburg en de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo in gesprek gaan. De bijeenkomst is vrij toegankelijk.

Datum Tijd Locatie
Maandag 13 mei 2024 15:30-20:00 MFC ’t Haeren, Irenestraat 20 in Grubbenvorst
Dinsdag 21 mei 2024 15:30-20:00 Voormalig Raadhuis Arcen, Raadhuisplein 1 in Arcen

 

Tijdens de bijeenkomst kunt u vragen stellen over het project en de procedure die gevolgd zal worden.

U kunt tijdens de bijeenkomst, indien gewenst, een mondelinge reactie indienen. Daarvoor is een notulist aanwezig die uw reactie zal noteren.

Inzien van documenten

De documenten liggen van vrijdag 19 april tot en met donderdag 30 mei 2024 ter inzage op de volgende locaties:

Instantie Adres Plaats Telefoonnummer
Waterschap Limburg Maria Theresialaan 99 Roermond 088 – 899 01 00
Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 Horst 077 – 477 97 77
Gemeente Venlo Hanzeplaats 1 Venlo 14 077
Provincie Limburg Limburglaan 10 Maastricht 043 – 389 99 99
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijnstraat 8 Den Haag 077 – 456 96 07

Let op: Het kan voorkomen dat u een afspraak moet maken als u de documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee en neem vooraf telefonisch contact op met de locatie om te vragen wanneer u er terecht kunt.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de reactietermijn zullen projectmedewerkers alle reacties lezen en beoordelen. Op de reacties wordt gereageerd in een reactienota. In deze nota komt te staan op welke wijze uw reactie in het vervolg van het proces wordt betrokken. Indieners van reacties worden hierover geïnformeerd.

Kennisgeving in de Staatscourant

Op donderdag 18 april 2024 is de kennisgeving over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau gepubliceerd in de Staatscourant.

Cookie-instellingen