Platform Participatie

Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027

U kunt geen zienswijze meer indienen over het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 en het bijbehorende aanvullende milieueffectrapport en de Passende beoordeling. Dit was mogelijk van dinsdag 9 november tot en met maandag 20 december 2021.

Het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 geldt als vervanging van hoofdstuk 9 van het Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 dat van maart 2021 tot en met september 2021 ter inzage lag als bijlage van het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027. Waar het Ontwerp Programma Noordzee de zoekgebieden voor windenergie op zee heeft bepaald, wijst het Aanvullend Ontwerp een deel van deze zoekgebieden aan als windenergiegebieden op zee.

Windenergie op zee

De ruimte op de Noordzee is schaars. De komende decennia wordt een forse groei van windenergie op zee verwacht, worden ten behoeve van de scheepvaart nieuwe routes gepland, worden nieuwe natuurgebieden aangewezen en moet voldoende ruimte beschikbaar blijven voor defensie, visserij, en andere gebruikers van de Noordzee. Dit alles moet passen binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee. Dit betekent dat er in balans met andere gebruikers onder andere in het Noordzeeoverleg een integrale afweging is gemaakt bij de aanwijzing van windenergiegebieden.

De aanwijzing betreft een ruimtelijke reservering van gebieden, waarbinnen vervolgens verder wordt onderzocht óf, en zo ja, waar, de windparken het best ontwikkeld kunnen worden. Na de aanwijzing van windenergiegebieden in het Programma Noordzee, zal er daarom sprake zijn van nadere uitwerkingen en verdere (ecologische) onderzoeken om de exacte locaties van de windparken in de windenergiegebieden en daarbij benodigde (mitigerende) maatregelen te kunnen bepalen.

Milieueffectrapport en Passende beoordeling

Voor het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 geldt de procedure voor de milieueffectrapportage voor plannen en programma’s en wordt een aanvullend milieueffectrapport opgesteld. Doel hiervan is het milieubelang een volwaardige plek geven in de bestuurlijke besluitvorming over het Programma Noordzee 2022-2027. Het voorziene beleid en de activiteiten in het Programma Noordzee kunnen leiden tot significante, nadelige gevolgen voor Natura 2000-gebieden en daarom is ook een Passende beoordeling volgens de Wet natuurbescherming opgesteld. De Commissie voor de milieueffectrapportage toetst of de informatie in het aanvullende milieueffectrapport inclusief de Passende beoordeling juist en volledig is.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen, gelezen en beoordeeld. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven in een reactienota. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken. Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.