Platform Participatie

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

U kunt geen zienswijze meer indienen over de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het daarvoor opgestelde milieueffectrapport. Dit was mogelijk van dinsdag 2 maart tot en met maandag 29 maart 2021.

Fasen van dit project waarop u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over het voornemen een milieueffectrapport op te stellen voor een wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol
Afgerond

Zienswijze indienen over de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het milieueffectrapport

 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil het Luchthavenverkeerbesluit voor Schiphol wijzigen om daarin het Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel voor Schiphol (NNHS) juridisch vast te leggen, inclusief het maximumaantal vliegbewegingen van 500.000 per jaar en 29.000 in de nacht. Met het NNHS wordt een einde gemaakt aan het anticiperend handhaven door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het NNHS vindt zijn oorsprong in overleggen in de Tweede Kamer en tussen vertegenwoordigers van bestuurders, luchtvaartsector, omwonenden en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de toekomst van Schiphol.

Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit

In de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit wordt naast het maximum aantal van 500.000 vliegbewegingen per jaar en 29.000 in de nacht het NNHS vastgelegd. Het NNHS zorgt ervoor dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de start- en landingsbanen die de minste hinder veroorzaken. Daarnaast wordt de aangescherpte vierde baanregel vastgelegd. De vierde baanregel stelt een maximum aan het aantal vliegtuigbewegingen op de vierde baan (gemiddeld per dag). 

Nieuw element in het Luchthavenverkeerbesluit is de introductie van een streefwaarde voor de reductie van het aantal ernstig gehinderden binnen de 48Lden contour. Ook als gevolg van de sterke terugval van het aantal vliegbewegingen door de covid-19-pandemie ontstaan kansen om een beheerste ontwikkeling terug naar de maximale capaciteit van 500.000 vliegbewegingen te accommoderen. Tot slot bevat het Luchthavenverkeerbesluit een aantal
kleinere technische aanpassingen.

Op basis van het NNHS worden grenswaarden vastgesteld voor de geluidbelasting, het externe veiligheidsrisico en de lokale luchtverontreiniging, de zogenoemde gelijkswaardigheidscriteria.

Milieueffectrapport

Het milieueffectrapport beschrijft de milieueffecten van het gebruik van Schiphol volgens het NNHS met 500.000 vliegbewegingen. De passende beoordeling van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden maakt deel uit van het milieueffectrapport. Deze passende beoordeling is ook onderdeel van de vergunningaanvraag door Schiphol vanuit de Wet Natuurbescherming. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besluit over deze vergunningaanvraag. Op 16 februari is de zienswijzenprocedure gestart voor de ontwerpvergunning. Meer informatie hierover is te vinden op www.rvo.nl/vergunning-airport-schiphol.

Het milieueffectrapport wordt ter advisering voorgelegd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage. Gelijktijdig met de start van de zienswijzenprocedure wordt de ontwerpwijziging voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer.

Planning

Wanneer Wat
Voorjaar 2021 Reactienota met reactie op zienswijzen over de
ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en over het milieueffectrapport
Najaar 2021 Vaststellen wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit
Schiphol

 

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 96 07.
Meer informatie over de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit is te vinden op
www.luchtvaartindetoekomst.nl en op de informatiebijeenkomsten.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.